distribuire in Engels

n. distribution, dealing out, dispensation, apportionment, allotment, division, admeasurement, administration, repartition, collocation

Voorbeeldzinnen

Reguli care să garanteze distribuirea beneficiilor integrării europene între toţi cetăţenii.
Rules to ensure that the benefits of European integration are shared out amongst citizens.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mişcarea "Pentru Libertate" a fost înregistrată şi s-a permis tipărirea şi distribuirea a două cotidiene ale opoziţiei.
The 'For Freedom' movement has been registered, and two opposition newspapers have been allowed to be printed and distributed.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Propunerea nu intenţionează să prevină o formă specifică de distribuire a medicamentelor, precum comerţul paralel.
It is not intended to prevent a specific form of medicine distribution, such as parallel trade.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Dle preşedinte, distribuirea fondurilor UE prin loteria "primul venit, primul servit” este greşită.
Mr President, EU funds distributed by the lottery of 'first come, first served' is wrong.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Astfel, în acelaşi timp, aceasta a umilit fermierii care muncesc din greu şi a afişat o ignoranţă crasă faţă de cerinţele de bază privind distribuirea de fonduri UE.
In that, at a stroke, she both humiliated hard-working farmers and displayed crass ignorance of basic requirements for the distribution of EU funds.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
La distribuirea bunurilor de natură audiovizuală există adesea problema cunoaşterii insuficiente a diferenţelor din legislaţia naţională.
When distributing audiovisual goods there is often a problem of insufficient knowledge of differences in national legislation.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Este adevărat că, în planul de acţiune privind azilul, Comisia a propus studierea opţiunilor ce pot fi oferite prin distribuirea solicitanţilor de azil în statele membre pe bază de voluntariat.
It is true that, in the action plan on asylum, the Commission proposed to study the options that could be offered by distributing asylum seekers around the Member States on a voluntary basis.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
A fost introdusă prin intermediul unei clauze privind împărţirea răspunderii, care s-a concentrat pe distribuirea sarcinii între ţări.
It was entered by way of a clause on burden-sharing, which focused on distributing the load amongst countries.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Incitarea la violenţă sau ură poate fi, de asemenea, pedepsită dacă este comisă prin propagarea şi distribuirea publică de broşuri, imagini şi alte materiale.
Incitement to violence or hatred would also be punishable if committed by public dissemination and distribution of tracts, pictures and other materials.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Pirateria este mai degrabă o regulă decât o excepţie, iar autorii pierd de pe urma distribuirii ilegale a proprietăţii lor intelectuale.
Piracy tends to be the rule rather than the exception and it is authors who lose out from the illegal distribution of their intellectual property.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!© dictionarist.com