auxiliar in Engels

n. auxiliary
a. auxiliary, additional, supplementary, adjuvant, accessory, subsidiary, ancillary, assistant, accidental

Voorbeeldzinnen

Substanţa se comercializează în mod fundamental pentru producţia farmaceutică, pentru producţia solvenţilor şi a altor compuşi auxiliari, a diluanţilor şi a adezivilor.
Its marketing is intended fundamentally for the production of pharmaceutical products, solvents and auxiliary products, paint strippers and adhesives.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Voi începe prin a spune că, de-a lungul timpului, condiţiile de muncă pentru agenţii auxiliari interpreţi de conferinţă (ACI) s-au apropiat tot mai mult de cele prevăzute în Statutul funcţionarilor.
Our starting point is that, over the years, the working conditions for agents interprètes de conference (AICs) have been increasingly aligned to the rules of the Staff Regulations.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Rolul Parlamentului European nu trebuie să fie doar unul auxiliar, ci ar trebui să reflecte mai curând influenţa pe care o exercită în privinţa adoptării instrumentelor legislative de bază.
The European Parliament's role should not be merely accessory, but should rather reflect the influence that it wields when it comes to adopting basic legislative instruments.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Anunţul celor 2000 de disponibilizări de la Dell, plus miile de pierderi de locuri de muncă auxiliare au reprezentat o pierdere de proporţii istorice pentru regiune.
The announcement of over 2 000 jobs leaving the region from Dell, together with thousands of ancillary jobs, represented a loss of historic proportions.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
A demonstrat totodată că numeroasele bugete auxiliare care au fost create fac ca situaţia să fie şi mai greu de controlat şi, în plus, din cauza lor Comisia îşi pierde vederea de ansamblu.
It also demonstrated that the numerous subsidiary budgets which have come into existence make it more difficult to control the situation and also result in the Commission losing its overview.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Prin urmare, ar trebui măcar să încetăm să mai facem presiuni pentru bugete auxiliare, pentru că rezultatul va fi că nu vom mai şti nimic despre ceea ce se întâmplă.
Therefore, we should at least stop pressing for the subsidiary budgets, because the result is that we ourselves no longer have any idea what is happening.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
De asemenea, vă solicit să faceţi uz de influenţa dumneavoastră pentru a asigura că trupele auxiliare din această ţară pot oferi asistenţă umanitară.
I also ask you to make your influence count to ensure that the auxiliary troops there can provide humanitarian assistance.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Prin urmare, nu este vorba despre o soluție rigidă care impune criterii geografice de acest tip când recrutează personal pentru viitorul serviciu, ci despre o măsură flexibilă și auxiliară.
It is not, therefore, a rigid solution which imposes geographical criteria of this type when recruiting staff for the future service, but a flexible and auxiliary measure.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
De asemenea, trebuie să realizăm că termenul "risc auxiliar” vor juca un rol diferit.
We also need to realise that the words 'ancillary risk' will play a different role.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Japonia ne va schimba concepția cu privire la aceste aspecte și, prin urmare, trebuie să regândim problema riscului auxiliar; se vor trage noi concluzii și trebuie să apară considerații și politici noi.
Japan will change our thinking on these issues and consequently we need to rethink the issue of ancillary risk; new conclusions will be drawn and must give rise to new considerations and new policies.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!


© dictionarist.com