base in Engels

Uitspraak
n. bas e, basis

base in Nederlands

Uitspraak
zn. basis; grondslag; grondvlak
ww. baseren
bn. laag, verachtelijk

Voorbeeldzinnen

Ten eerste de inrichting van een fatsoenlijke database, zodat de burgers hun verzoekschrift via Internet kunnen traceren.
One is that there should be a proper database so that citizens can follow their petitions through the Internet.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We verwachten dat deze database eind volgend jaar operationeel zal zijn en wij willen dat daar geld voor komt.
We expect that to be up and running by the end of next year and we want there to be money for that.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In deze database moet tevens informatie over tijdschema, budgettaire gevolgen en rechtsgrond zijn vermeld.
The database should also contain information about the calendar, budgetary implications and legal base.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Deze database dient openbaar te zijn.
The database should be publicly available.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Alle gegevens moeten in een database worden opgenomen, zodat deze informatie gedeeld kan worden door alle handhavingsinstanties in de gehele EU.
This must all be put on a database, so that information can be shared by all enforcement officers throughout the EU.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In het verslag dat ik u voorleg wijzen we het opzetten van een gecentraliseerde database ten enenmale af.
The report that I am presenting to you categorically rejects the idea of setting up a centralised database.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Bovendien wilt u een centrale database voor vingerafdrukken.
You also want a common central database for fingerprints.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Een dergelijke database is het tegendeel van wat hij bij zijn aantreden in het vooruitzicht gesteld heeft.
Such a database is the opposite of what he announced at the start of his term of office.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Een voorbeeld daarvan is de poging om een behoorlijke database op te zetten.
One example is the attempt to create a proper database.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Frontex heeft een grotere algehele begroting, de CRATE-database is volledig operationeel en er zijn snelle interventieteams geïnstalleerd.
Frontex has a larger overall budget, the CRATE database is fully operational and the rapid intervention teams are in place.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!© dictionarist.com