meet in Vietnamees

Uitspraak
n. nơi hẹn gặp nhau để đi săn, cuộc hội hợp, điểm tiếp xúc
v. gặp gở, hội ngộ, liều, đương đầu, đi đón, đi rước, gặp với ai
a. thích đáng, thích hợp

Voorbeeldzinnen

Everyone wants to meet you. You're famous!
Mọi người muốn gặp bạn vì bạn nổi tiếng!
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
If he had stayed at home that day, he would not have met with disaster.
Nếu ngày hôm đó anh ta ở nhà, thì anh ta đã không phải gặp tai họa.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She was the last person I expected to meet that day.
Cô ta là người cuối cùng mà tôi muốn gặp vào ngày hôm đó.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The meeting will have broken up by the time you arrive there.
Cuộc họp sẽ giải tán trong khi bạn tới đó.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Meet me at the lobby of the Imperial Hotel at 6:30 p.m.
Gặp tôi tại hành lang của khách sạn Hoàng Gia vào lúc 6:30 tối.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He didn't come to the last meeting.
Anh ta đã không đếm bữa tiệc cuối.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We met a writer.
Chúng tôi đã gặp một ông nhà văn.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Let us be fully aware of all the importance of this day, because today within the generous walls of Boulogne-sur-Mer have met not French with English, nor Russians with Polish, but people with people.
Chúng ta hãy ý thức tất cả tầm quan trọng của ngày hôm nay. vì hôm nay trong bốn bức tường mến khách của Boulogne-sur-Mer, không phải là người Pháp và người Anh, người Nga và người Ba Lan gặp nhau, mà là những con người gặp gớ những con người.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Let us consider the gravity of this day, for today inside the hospitable walls of Boulogne-sur-Mer, the French are not meeting the English, nor are Russians meeting Poles, but people are meeting people.
Chúng ta hãy ý thức tất cả tầm quan trọng của ngày hôm nay. vì hôm nay trong bốn bức tường mến khách của Boulogne-sur-Mer, không phải là người Pháp và người Anh, người Nga và người Ba Lan gặp nhau, mà là những con người gặp gớ những con người.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Due to unforeseen circumstances, tonight's meeting has been cancelled until further notice.
Vì những tình huống đột ngột, buổi hội nghị tối nay sẽ bị hủy bỏ cho đến khi có thông báo tiếp theo.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com