position in Roemeens

Uitspraak
n. poziţie, loc, postură, atitudine, situaţie, post, funcţie, serviciu
v. pune, aşeza, plasa, instala, determina locul

Voorbeeldzinnen

First of all I'd like to make my position clear.
Înainte de toate aș vrea să îmi expun punctul de vedere.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Has the Commission encouraged Member States to adopt a common position on this?
Comisia a încurajat statele membre să adopte o poziţie comună în această privinţă?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We place patients who are already in a difficult situation in the position of beggars who have to find sponsors in order to obtain treatment.
Punem pacienţii care se află deja într-o situaţie dificilă în poziţia de cerşetori care trebuie să-şi găsească sponsori pentru a obţine un tratament.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The difficulties in reconciling those positions are extremely complex.
Dificultăţile de reconciliere a acestor poziţii sunt extrem de complexe.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
However, the Agency for Fundamental Rights, set up in Vienna, Austria, is based entirely on this political text, which it uses to justify the positions it adopts.
Totuşi, Agenţia pentru Drepturi Fundamentale, înfiinţată la Viena, în Austria, se bazează în totalitate pe acest text politic, pe care îl foloseşte ca să justifice poziţiile pe care le adoptă.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I believe that EU Member States must demonstrate greater unity and efficiency in promoting certain EU common positions on human rights.
Consider că statele membre ale UE trebuie să dovedească mai multă unitate şi eficienţă pentru promovarea unor poziţii comune ale UE privind drepturile omului.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I believe that the European Union will therefore be in the best position to take action and - why not, Mr Pöttering? - to do so within the framework of the Union for the Mediterranean.
De aceea, cred că Uniunea Europeană se află în cea mai bună poziţie de a acţiona - şi de ce nu, dle Pöttering? de a o face în cadrul oferit de Uniunea pentru Mediterana.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It will be in the best position to take action since, rightly or wrongly, the Americans are considered to have sided with the Israelis, and the Arabs, with the Palestinians.
UE deţine cea mai bună poziţie de a acţiona din moment ce, pe bună dreptate sau în mod greşit, se consideră că americanii iau partea Israelului, iar arabii partea Palestinei.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Hamas rocket attacks on Israel have provoked the response it desired - counter-attacks and the loss of civilian life and a further entrenchment of positions.
Atacurile cu rachete ale Hamas asupra Israelului au provocat riposta dorită - contraatacuri şi pierderea de vieţi în rândul civililor, precum şi o înverşunare a poziţiilor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
On the other hand, Slovakia unfortunately has those geological positions in the western part of the country and to reverse the flow is not an easy operation.
Pe de altă parte, Slovacia are ghinionul că aceste zăcăminte geologice se găsesc în partea de vest a ţării, iar reorientarea fluxului nu este o operaţiune uşoară.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com