issue in Roemeens

Uitspraak
n. ieşire, deşertare, descărcare, vărsare, scurgere, hemoragie, gură, confluenţă, deznodământ, sfârşit, rezultat, consecinţă, progenitură, descendenţă: descendenţe, urmaş: urmaşi, copil: copii {jur.}, odraslă: odrasle, ediţie, număr, ediţie de ziar, publicare, apariţie, emisiune, eliberare, control, litigiu, dispută
v. decurge, rezulta, descinde, trage: se trage, ajunge la un sfârşit, fi emis, fi promulgat, ieşi, emite, pune în circulaţie, publica, edita, scoate, promulga, elibera

Voorbeeldzinnen

This issue has not been properly resolved either in the current applicable texts or in those called for.
Această problemă nu a fost soluţionată în mod adecvat nici în textele aplicabile actuale, nici în cele solicitate.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This raises the issue of children, and the age at which children's fingerprints can be taken.
Acest lucru pune problema copiilor şi vârsta la care pot fi prelevate amprentele acestora.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
But, as this report shows, all kinds of issues are raised concerning the authenticity of biometric data and its verification.
Dar, după cum arată raportul de faţă, sunt abordate tot felul de întrebări privind autenticitatea datelor biometrice şi verificarea acestora.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Once a passport has been issued, it is not of much use unless the data on it can be checked against the identity of the holder on some kind of national or centralised identity database.
Odată emis un paşaport, acesta nu poate fi prea util decât dacă datele conţinute pot fi comparate cu identitatea deţinătorului într-o bază de date de identitate naţională sau centralizată.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Let me also comment on the issue of exchange of information between the institutions.
Permiteţi-mi, de asemenea, să comentez aspectul schimbului de informaţii între instituţii.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The institutional crisis facing the Union demonstrates to us all the consequences of adopting the wrong approach to this issue.
Criza instituţională cu care se confruntă Uniunea ne arată toate consecinţele adoptării unei abordări greşite a acestei probleme.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I think that this suggestion may be the balance between the two important issues of data protection and transparency.
Cred că sugestia aceasta ar putea fi punctul de echilibru dintre două aspecte importante: protecţia informaţiilor şi transparenţa.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mr President, I agree with many of the issues raised in this report on which we will be voting on Thursday.
Domnule preşedinte, sunt de acord cu multe din chestiunile abordate în acest raport, pe care îl vom vota marţi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The Eurogroup often discusses other issues concerning the external role of the euro and the external dimension of euro are.
Eurogrupul discută frecvent şi alte probleme privind rolul extern al euro şi dimensiunea externă a zonei euro.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tax issues, as you know very well, are a very delicate issue.
Problemele fiscale, după cum ştiţi foarte bine, sunt un subiect extrem de delicat.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com