industry in Roemeens

Uitspraak
n. industrie, ramură industrială, întreprindere, fabrică, uzină, hărnicie, sârguinţă, studiu specializat

Voorbeeldzinnen

With a gradual withdrawal of substances until 2016, we would urge industry to come up with biologically sound and effective products.
Printr-o retragere treptată a substanţelor până în 2016, vom obliga industria să găsească produse eficiente şi sigure din punct de vedere biologic.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
There is therefore a need to review the UCITS package, adapt it to investor needs and ensure the competitiveness of the EU fund industry.
Prin urmare, există nevoia de a revizui pachetul OPCVM, de a-l adapta la nevoile investitorului şi de a asigura competitivitatea industriei fondurilor europene.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This is a big opportunity, an opportunity for the industry to open up new markets and an opportunity for medium-sized companies to penetrate these markets, too.
Aceasta este o şansă importantă, o şansă de a deschide noi pieţe pentru industrie şi o şansă de a pătrunde şi pe aceste pieţe pentru întreprinderile mijlocii.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I said that a more efficient defence industry within the European Union would naturally have an impact on arms exports.
Am spus că o industrie de apărare mai eficientă la nivelul Uniunii Europene ar avea, desigur, un impact asupra exporturilor de arme.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Due to limited funding for pharmaceutical research and development in Europe, the European pharmaceutical industry is unable to compete with America, Japan or Canada.
Din cauza finanţării limitate pentru cercetare şi dezvoltare farmaceutică în Europa, industria farmaceutică europeană nu poate concura cu America, Japonia sau Canada.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We have a very competitive farming industry with large farms but, if you go to neighbouring Poland, for example, the situation is somewhat different.
Avem o industrie agricolă foarte competitivă cu ferme mari, dar, dacă mergeţi la vecina noastră Polonia, de exemplu, situaţia este oarecum diferită.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Since its economy and industry remain largely unreformed and unstructured, we expect the negative tendency to continue with negative social consequences as a result.
Având în vedere că economia şi industria sa rămân în mare măsură nereformate şi nestructurate, ne aşteptăm ca tendinţa negativă să continue, având drept rezultat consecinţe sociale negative.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The economic crisis has hit this industry in every sector at the same time.
Criza economică a afectat această industrie în fiecare sector simultan.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Otherwise, the EU would fall into the trap of protectionism and of heavy subsidies to all of the groups within the agricultural industry.
În mod contrar, UE ar cădea în capcana protecţionismului şi a subvenţiilor masive acordate tuturor grupurilor din industria agricolă.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Personally, I consider them to be of high economic value and I am sure that the industry agrees with me.
Personal, consider că aceste animale prezintă o valoare economică ridicată şi sunt sigură că industria mă aprobă.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

the people or companies engaged in a particular kind of commercial enterprise: banking industry, toy industry, arms industry, growth industry, entertainment industry, garment industry, sign industry, aluminum business, securities industry, trucking industry, market, commercial enterprise, show business, automobile industry, show biz, electronics industry, rag trade, oil business, aluminum industry, coal industry, tobacco industry, plastics industry, apparel industry, fashion industry, sunrise industry, oil industry, toy business, computer industry, shoe industry, munitions industry, aviation, housing industry, fashion business, service industry, chemical industry, construction industry, film industry, lighting industry, steel industry, movie industry, shipbuilding industry, banking system, refining industry
the organized action of making of goods and services for sale: manufacture, commercial enterprise, business, industrial enterprise, business enterprise, production, industrialization, industrialisation, cottage industry


dictionary extension
© dictionarist.com