diminish in Roemeens

Uitspraak
v. diminua: se diminua, micşora: se micşora, diminua, slăbi, scădea, împuţina, descreşte, reduce, atenua, înjumătăţi, modera, restrânge, lăsa, strâmta, strânge, trece

Voorbeeldzinnen

The fight against terrorism can never be used to diminish the level of protection of human rights and fundamental freedoms.
Lupta împotriva terorismului nu poate fi niciodată folosită pentru a reduce nivelul de protecţie a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Sexual exploitation leaves children with psychological scars and sometimes even physical ones, thereby diminishing their hopes of leading a life of dignity.
Exploatarea sexuală lasă cicatrice psihologice şi uneori chiar fizice asupra copiilor, reducând speranţele acestora de a trăi o viaţă demnă.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This is a purely humanitarian issue and does not diminish in value however many times we repeat it.
Aceasta este o problemă pur umanitară, a cărei valoare nu se diminuează, oricât de des am repeta-o.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Their educational prospects are hugely diminished because they are the water-bearers, if you like.
Viitorul lor educaţional este extrem de afectat pentru că ele sunt cele care cară apa.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is of course important that the potential of those contracts will not be diminished by excessive administrative procedures of the Commission, as the rapporteur has pointed out.
Bineînţeles, este important ca potenţialul acestor contracte să nu fie diminuat de procedurile administrative excesive ale Comisiei, după cum a semnalat raportorul.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
To pass these costs on to the consumer may be a case of diminishing returns.
Transferarea costurilor asupra consumatorului poate avea ca efect scăderea veniturilor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
As we also know, the gas crisis has diminished the trust in our partners.
Şi mai ştim că această criză a gazului ne-a diminuat încrederea în partenerii noştri.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We may lament the fact that, along with its diminishing economic significance, Europe's role will be still smaller.
Putem deplânge faptul că, odată cu importanţa sa economică în scădere, rolul Europei va fi din ce în ce mai mic.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
If they now give in to the European Parliament, I think they would be diminished as a people.
Dacă acum cedează presiunii Parlamentului European, cred că vor fi scădea ca naţiune.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Whilst we have economic uncertainty, our ability to face any of our other challenges is obviously diminished.
În perioadele de nesiguranţă economică, capacitatea noastră de a ne confrunta cu alte provocări este, desigur, redusă.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

abate: decrease, lessen, dwindle, ease, lighten, shrink, fade© dictionarist.com