collect in Roemeens

Uitspraak
v. strânge, aduna, colecta, colecţiona, face colecţie de, face o colectă de, încasa, culege, aduce, achiziţiona, înjgheba, deduce, capta, percepe impozite, ridica, aduna: se aduna, strânge: se strânge, minte: îşi aduna minţile

Voorbeeldzinnen

The telethon is a French TV program organized every year to collect funds in order to finance medical research.
Teledonul este un program TV francez organizat în fiecare an pentru a colecta fonduri în scopul finanţării de cercetări medicale.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is therefore disproportionate to collect and use data whose reliability cannot be guaranteed beyond all doubt.
Este prin urmare disproporţională colectarea şi utilizarea datelor a căror fiabilitate nu poate fi garantată cu certitudine absolută.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
For this reason, it would be a good idea to collect information in a European database, together with comparative information on the effects and side effects of medicines.
Din acest motiv, ar fi o idee bună să se colecteze informaţii într-o bază de date europeană, împreună cu informaţii comparative asupra efectelor şi efectelor secundare ale medicamentelor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The Commission proposal is to introduce harmonised exceptions to the requirement to collect fingerprints, so that all European citizens receive equal treatment.
Propunerea Comisiei este de a introduce excepţii armonizate de la cerinţa de a preleva amprente pentru ca toţi cetăţenii europeni să beneficieze de un tratament egal.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This is achieved not only through advertising time but also by making much of the information material collected by the broadcasting house available in the form of audio and video material.
Autofinanţarea nu se realizează doar pe baza publicităţii, ci şi prin publicarea unei mari părţi a materialului informaţional colectat de către instituţie sub formă de material audio şi video.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
From the perspective of commercial channels, the much older public broadcasters may be seen as competitors that are given a serious advantage as they collect funds through taxpayers' money.
Din perspectiva canalelor comerciale, instituţiile audiovizuale publice mult mai vechi pot fi considerate concurenţi cu un avantaj serios, reprezentat de fondurile colectate din banii contribuabililor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He well understands the importance of collecting data and statistics, but I will make sure that he hears of the concerns you have raised.
El înţelege importanţa colectării de date şi a statisticilor, dar voi avea grijă că va lua la cunoştinţă de îngrijorările pe care le-aţi exprimat.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
At the same time, however, it is obviously illegal to collect such identifiers if they are not necessary.
În acelaşi timp, totuşi, este bineînţeles ilegală colectarea de astfel de elemente de identificare, dacă acestea nu sunt necesare.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In my country, Portugal, collecting the fingerprints of children aged six years and upwards is already a long-standing practice, which is perhaps why I have no objection to it.
În ţara mea, Portugalia, prelevarea amprentelor copiilor care au împlinit şase ani este deja o practică îndelungată, motiv pentru care poate nu am nicio obiecţie împotriva acesteia.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Cars in Malta are subject to a heavy registration tax, on which the Government was also collecting VAT.
În Malta autovehiculele sunt supuse unei taxe de înmatriculare împovărătoare, pentru care guvernul colectează şi TVA.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. accumulate: pick, compile, pile, raise, amass, aggregate
2. gather: meet, convoke, muster, assemble, flock, convene, troop
3. harvest: raise, secure, reap, glean, obtain, solicit
4. settle: negotiate, receive, handle, manage, dun, bill© dictionarist.com