appreciation in Roemeens

Uitspraak
n. apreciere, preţuire, evaluare, estimaţie, judecare, cinste, admiraţie

Voorbeeldzinnen

Our half-way review of relations between that country and the European Union has been received with positive caution by this House, with appreciation for the changes that have taken place in Belarus.
Revizuirea la jumătatea perioadei a relaţiilor dintre ţara în cauză şi Uniunea Europeană a fost primită cu precauţie pozitivă de această Cameră, cu apreciere pentru schimbările care au avut loc în Belarus.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I wish to express my special appreciation for the article on minority rights, which could form the basis and starting point for an EU legal framework for the protection of minorities.
Doresc să-mi exprim aprecierea specială faţă de articolul privind drepturile minorităţilor, care ar putea forma baza şi punctul de plecare pentru un cadrul legal al UE privind protecţia minorităţilor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Member of the Commission. - Mr President, once again I express my appreciation and admiration for the efficient handling of this file by Parliament.
membru al Comisiei. -Domnule preşedinte, îmi exprim din nou aprecierea şi admiraţia pentru gestionarea eficientă a acestui dosar de către Parlament.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Firstly, the test is only foreseen for important and truly new services; and here our draft leaves a large margin of appreciation to Member States.
În primul rând, testul este destinat serviciilor importante şi cu adevărat noi şi, în acest context, proiectul nostru lasă statelor membre o mare marjă de apreciere.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I would like to warmly thank again the rapporteur Mr Wolf Klinz and express my appreciation and admiration for the efficient handling of this file by Parliament.
Aş dori să mulţumesc călduros domnului raportor Wolf Klinz şi să-mi exprim aprecierea şi admiraţia pentru gestionarea eficientă a acestui dosar de către Parlament.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
For that, you have our sincere appreciation.
Pentru aceasta, vă asigurăm de sincera noastră apreciere.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
(RO) I wish to express my appreciation to the three rapporteurs.
Doresc să îmi exprim aprecierea pentru cei trei raportori.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Let me once again express the Commission's appreciation of the report and underline that we will do our utmost to carry out these recommendations.
Permiteţi-mi din nou să exprim aprecierea Comisiei pentru raport şi să subliniez că vom depune toate eforturile pentru a îndeplini aceste recomandări.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I would therefore like to express not only my enormous appreciation for the initiative of the rapporteur but also my support.
Aş dori aşadar să îmi exprim nu numai enorma apreciere pentru iniţiativa raportorului, dar şi sprijinul meu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I would also like to express my appreciation for the very positive role which Parliament has played in the course of these negotiations through the political debates.
Doresc, de asemenea, să-mi exprim aprecierea pentru rolul pozitiv pe care l-a jucat Parlamentul în cursul acestor negocieri prin dezbaterile politice.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

understanding of the nature or meaning or quality or magnitude of something: savvy, apprehension, understanding, discernment, sense, grasp, hold
delicate discrimination (especially of aesthetic values): style, tasteful, culture, taste, discrimination, tasteless, delicacy, secernment, discernment, connoisseurship, vertu, discretion, virtu, perceptiveness, trend, vogue
an increase in price or value: increase, step-up
an expression of gratitude: thanks
a favorable judgment: admiration, idealisation, idolization, idolisation, blessing, adoration, approving, idealization, approval, glorification


© dictionarist.com