wane in Pools

Uitspraak
n. zanik, ubytek, ubycie, schyłek, zachód księżyca
v. gasnąć, zmniejszać się, niknąć, słabnąć, blednąć

Voorbeeldzinnen

According to opinion polls, public support for accession in Turkey has waned, and that public perception needs to change.
Według sondaży poparcie społeczne w Turcji dla przystąpienia do UE osłabło, a więc należy zmienić percepcję publiczną tego procesu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Last year, enthusiasm for the euro waned slightly in non-euro Member States, including Lithuania.
Ostatniego roku entuzjazm dla euro nieco przygasł w państwach spoza strefy euro, w tym na Litwie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Good use of all the opportunities must be made to ensure that attention to the issue does not wane, both at European level and, more importantly, at international level.
Konieczne jest dobre wykorzystanie wszystkich możliwości, aby uwaga poświęcana tej kwestii nie uległa zmniejszeniu, zarówno na szczeblu europejskim, jak i - co ważniejsze - międzynarodowym.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mr Leinen, Mr Harbour and Mrs Herczog stressed that what was needed was implementation and not ideas, especially at a time when optimism for the European Strategy was waning.
Pan Leinen, pan Harbour i pani Herczog podkreślili, że to, czego potrzebujemy, to wdrożenie, a nie idee, zwłaszcza w momencie, gdy niknie optymizm dla strategii europejskiej.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Some of the language in the final conclusion suggests that the urgency and imperative of responding to climate change is already waning.
Niektóre fragmenty ostatecznych konkluzji mogą świadczyć o zmniejszaniu się pilności i konieczności reakcji na zmiany klimatu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Croatia's accession to the European Union must not be delayed; Member States' support for enlargement must not wane.
Nie można opóźniać przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej; poparcie państw członkowskich dla rozszerzenia nie może osłabnąć.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
If time limits vary from one jurisdiction to another, consumer confidence will wane quite considerably.
Jeśli ograniczenia czasowe będą się różnić w zależności od jurysdykcji, zaufanie konsumentów na pewno dość znacznie spadnie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In recent months, the necessity to take action has not waned but has instead become even more urgent.
W ostatnich miesiącach potrzeba podjęcia działań w tym obszarze nie zmalała, a przeciwnie, stała się jeszcze pilniejsza.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

decline: lower, abate, bate, reduce, contract, drain, shrivel


© dictionarist.com