useful in Pools

Uitspraak
a. pożyteczny, użyteczny, utylitarny, przydatny

Voorbeeldzinnen

I had a lot of friends who had already been there and I was jealous of all their stories, but their advice were very useful to me.
Mam wielu przyjaciół, którzy już tam byli i zazdrościłam wszystkich ich opowieści, ale ich porady były dla mnie bardzo przydatne.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
If you talk Spanish, there are a few websites which are very useful to prepare trips, my favourite one is losviajeros.
Jeśli mówicie po hiszpańsku jest kilka stron internetowych, które są bardzo przydatne w przygotowywaniu się do podróży, moja ulubiona to losviajeros.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
That’s very useful.
To bardzo przydatne.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The Professor didn’t think that exploring a preceptory could be described as useful. His neighbor continued:
Profesor nie uważał, że badanie preceptorii mogło by być opisane jako użyteczne. Jego sąsiad kontynuował:
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
When you go abroad, it is useful to learn at least some polite phrases in the local language.
Jeśli wybierasz się za granicę, warto jest się nauczyć przynajmniej kilku zwrotów grzecznościowych w lokalnym języku.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This website is very useful.
Ta strona internetowa jest bardzo użyteczna.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Iron is a useful metal.
Żelazo to pożyteczny metal.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I think this dictionary is useful for beginners.
Myślę, że ten słownik jest przydatny dla początkujących.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
That's useful, isn't it?
Użyteczne, nieprawdaż?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This tendency is quite useful.
Ta tendencja jest dość korzystna.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

being of use or service: profitable, useable, efficacious, effective, multipurpose, reclaimable, usable, serviceable, helpful, recyclable, utilitarian, effectual, utilizable, usefulness, expedient, reusable, utile, utility
having a useful function: utilitarian, functional© dictionarist.com