summon in Pools

Uitspraak
v. zawezwać, wezwać, pozwać, zwołać, zbierać, wzywać, zwoływać, zebrać

Voorbeeldzinnen

Four others went into hiding after being summoned to the Ministry of Intelligence: Hesam Misaghi, Saeed Habibi, Navid Khanjani and Sepeher Atefi.
Czterej inni pozostają w ukryciu po wezwaniu do irańskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. Są to: Hesam Misaghi, Saeed Habibi, Navid Khanjani i Sepeher Atefi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is unbearable to watch the way in which these men and women are summoned to submit evidence of the acts of torture that they have suffered.
Nie do zniesienia jest widok tego, w jaki sposób ci mężczyźni i kobiety są wzywani do przedstawienia dowodów tego, jakie tortury przechodzili.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
People taking part in peaceful demonstrations on economic issues have afterwards been summoned to the police and questioned.
Osoby biorące udział w pokojowych demonstracjach dotyczących spraw gospodarczych były później wzywane na policję i przesłuchiwane.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
in writing. - Mr de Magistris was summoned to court on charges of slander.
na piśmie - Pana posła de Magistrisa pozwano przed sądem, zarzucając mu pomówienie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mr Tomczak was expected and summoned to appear before a court 12 times, but he did not appear at court.
Witold Tomczak był oczekiwany i wezwany 12 razy do stawienia się przed sądem, ale nie pojawił się w sądzie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
For EU foreign policy to be effective, all Member States must summon the necessary political will to support the European Union's common interests.
Aby polityka zagraniczna UE była skuteczna, wszystkie państwa członkowskie muszą zebrać konieczną wolę polityczną, aby wesprzeć wspólne interesy Unii Europejskiej.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The diversity of legal systems must be respected, for example with regard to how a person is summoned.
Należy uszanować różnorodność systemów sądowych, na przykład w odniesieniu do sposobów wzywania do stawienia się w sądzie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The solutions proposed on summoning people, on the rules for the representation of defendants and on retrials or appeals must be read in conjunction with one another.
Rozwiązania zaproponowane odnośnie do wzywania ludzi, zasad reprezentacji oskarżonych i ponownych procesów lub apelacji również należy czytać wszystkie razem.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Perhaps Saakashvili also organised the deportation of Georgians from Moscow two years ago and the summoning of the Pskov paratrooper division to the area on the eve of the battles?
Czy może to również Saakaszwili zorganizował deportację Gruzinów z Moskwy dwa lata temu oraz wezwał w region w przeddzień walk pskowską dywizję powietrzno-desantową?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In a few months' time, 375 million electors will be summoned to the polls to exercise their great democratic right to choose a new European Parliament.
Już za kilka miesięcy 375 milionów wyborców zostanie wezwanych do urn, by wykorzystać swoje demokratyczne prawo i wybrać nowy Parlament Europejski.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com