shackle in Pools

Uitspraak
n. klamra, szakla, okowy, jarzmo, antenowy: izolator antenowy
v. zakuć w kajdany, skuć w kajdany, krępować, sczepiać, skrępować, sczepić

Voorbeeldzinnen

Only the Member States will have the legitimate instruments needed for any far-reaching action, and they will have to remove the shackles of the EU and the euro if such action is to be achieved.
Jedynie państwa członkowskie będą posiadały instrumenty prawne niezbędne do przeprowadzenia działań o szerokim zasięgu i będą musiały usunąć unijne okowy oraz wspólną walutę, by możliwe było prowadzenie takich działań.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Twenty years ago, much of Central and Eastern Europe, including my own country, succeeded in throwing off the shackles of Communist rule.
Dwadzieścia lat temu większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym także mojemu krajowi, udało się zrzucić okowy rządów komunistycznych.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Free the Greeks from the shackles of the euro.
Należy uwolnić Greków z kajdanów euro.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Rather, it is an assurance that citizens in need of healthcare can be in a better position to get it, freeing them from bureaucratic shackles that sometimes preclude them from doing so.
To raczej sposób zapewnienia, aby obywatele potrzebujący opieki zdrowotnej znaleźli się w lepszej pozycji do jej uzyskania, przez uwolnienie ich od ograniczeń biurokratycznych, które czasami im to uniemożliwiały.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This is why our share of world GDP continues to shrink and how my country has shackled itself to a cramped and confined regional bloc.
Dlatego właśnie wciąż maleje nasz udział w światowym PKB i dlatego mój kraj dał się zakuć w kajdany sztucznego i ograniczonego bloku regionalnego.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This has enabled it to throw off the shackles and to grow in an admirable way.
To pozwoliło mu zrzucić pęta i rozwijać się w godny podziwu sposób.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. impediment: encumbrance, obstruction
2. chains: chain, bond, manacle, handcuff, fetter, iron
3. bind: confine, restrain, restrict, fetter, manacle, chain, handcuff
4. impede: slow, dull, restrict© dictionarist.com