severe in Pools

Uitspraak
a. srogi, surowy, bolesny, ciężki, dotkliwy, ostry, silny, uporczywy, bezwzględny, niewyrozumiały, drakoński, drastyczny, marsowy

Voorbeeldzinnen

Due to severe educational influence the child became a wholly different person.
Dzięki ostrej dyscyplinie to dziecko zmieniło się całkowicie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Freedom of expression and freedom of the press, in particular, have suffered severe setbacks.
Do poważnego pogorszenia sytuacji doszło zwłaszcza w dziedzinie wolności wyrażania opinii i wolności prasy.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The economic slowdown is particularly severe.
Obecne spowolnienie gospodarcze jest szczególnie poważne.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
However, we must not forget Ukraine either, which is suffering severe financial turmoil.
Nie możemy jednak zapominać również o Ukrainie, która cierpi z powodu poważnego kryzysu finansowego.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The current crisis is both severe and global and requires a strong policy response at all levels and across the world.
Obecny kryzys jest tyleż dotkliwy, co globalny i wymaga zdecydowanej odpowiedzi politycznej na wszystkich szczeblach na całym świecie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Unless severe or very critical problems become evident, we do not need to change but rather to promote better and more training and to work with talent in Europe.
O ile nie wystąpią ewidentne i poważne problemy, nie musimy zmieniać tych ustaleń, lecz jedynie propagować zwiększenie ilości i poprawę jakości treningów, pracę z utalentowaną młodzieżą w Europie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
However, gnawing hunger and severe malnutrition deficiencies, even without actual hunger, is a reality even in the most prosperous Member States.
Jednak dokuczliwy głód i poważne niedożywienie, nawet bez prawdziwego głodu, to rzeczywistość nawet w najbardziej zamożnych państwach członkowskich.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Across Europe there are potentially many thousands of consumers who have suffered severe injuries as a result of this toxic chemical.
W całej Europie jest potencjalnie wiele tysięcy konsumentów, którzy odnieśli poważne obrażenia w wyniku stosowania tej toksycznej substancji chemicznej.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Small and medium-sized food-processing companies have also suffered severe consequences.
Równie dotkliwa była ona dla małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This deadline is of vital importance, because we have seen severe delays at this stage in the past.
Termin ten ma istotne znaczenie, gdyż na tym etapie byliśmy w przeszłości świadkami poważnych opóźnień.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

intensely or extremely bad or unpleasant in degree or quality: intense, terrible, wicked
very strong or vigorous: knockout, hard, strong
severely simple: plain, austere, stark, stern
unsparing and uncompromising in discipline or judgment: strict, spartan, nonindulgent
causing fear or anxiety by threatening great harm: grievous, life-threatening, dangerous, critical, serious, grave
very bad in degree or extent: bad© dictionarist.com