secure in Pools

Uitspraak
v. zabezpieczać, ubezpieczać, przymocować dobrze, osadzać, ryglować, schować w bezpiecznym miejscu, zagwarantować, zapewniać, zaręczać, asekurować, obwarować, podwiązać {chir.}, zaasekurować, zabezpieczyć, ubezpieczyć, osadzić, zapewnić
a. bezpieczny, obawa: nie budzący obaw, przytwierdzony dobrze

Voorbeeldzinnen

These recipes and my mother’s talent would eventually create a secure life for us and for my future family.
Te receptury i talent mojej matki w końcu miały zapewnić bezpieczne życie nam i mojej przyszłej rodzinie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They strengthened the embankments to secure the village against floods.
Wzmocnili wały, żeby zabezpieczyć wioskę przed powodzią.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
As of 1950, the European Coal and Steel Community begins to unite European countries economically and politically in order to secure lasting peace.
Od 1950 r. Europejska Wspólnota Węgla i Stali jednoczy gospodarczo i politycznie państwa Europy, by tym samym zapewnić długotrwały pokój.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Imperialism is an ideology and practice of powerful groups trying to secure or expand their privileges via dominating other groups.
Imperializm to ideologia i praktyka potężnych grup próbujących zabezpieczyć i poszerzyć swoje przywileje poprzez dominację innych grup.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Don't climb that ladder - it's not secure.
Nie wchodź po tej drabinie - nie jest bezpieczna.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
firstly, that the future of farming in the Community must be secured even after 2013;
po pierwsze, przyszłość gospodarki rolnej we Wspólnocie musi być pewna także po roku 2013;
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
All of this is overlaid by our commitment that ACP regions can draw on provisions agreed in other EPAs, so that each region can move ahead secure in the knowledge it will not be disadvantaged.
Do tego wszystkiego dodajemy zobowiązanie, że regiony AKP mogą korzystać z postanowień uzgodnionych w innych umowach EPA, więc każdy region może kroczyć naprzód mając absolutną pewność, że nie będzie miał gorszych warunków.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This will provide a level of legality essential for protecting ACP markets and securing a more stable environment.
Zapewni to zgodność z prawem konieczną do ochrony rynków AKP i uzyskania bardziej ustabilizowanego środowiska gospodarczego.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I know you cannot say 'yes' today, but please give us your assurance that you will try your best to secure those kinds of agreements.
Wiem, że nie może się pani zgodzić już dzisiaj, ale proszę nas zapewnić, że dołoży pani wszelkich starań, aby osiągnąć tego rodzaju porozumienia.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This is not at all sufficient to resolve the problems in all the Member States which are interested in securing resources by 2012 for implementing such projects.
Nie jest to kwota wystarczająca do rozwiązania problemów we wszystkich państwach członkowskich, które chcą przeznaczyć środki na te projekty do roku 2012.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com