profession in Pools

Uitspraak
n. oświadczenie, wyznanie wiary, zawód, fach, koledzy po fachu

Voorbeeldzinnen

What's Tom's profession?
Jaki zawód ma Tom?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He is a dentist by profession.
On jest dentystą z zawodu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Those flows of data are facilitated by the use of the internal market information (IMI) system, which already allows for the electronic exchange of information on the five main health professions.
Narzędziem, które powinno ułatwić przepływ danych, jest system wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI), który już teraz umożliwia elektroniczną wymianę informacji dotyczących pięciu głównych zawodów medycznych.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Furthermore, an extension of IMI to all regulated professions is envisaged.
Przewiduje się, że system IMI obejmie w przyszłości wszystkie zawody regulowane.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We have to cut down some of the barriers within and between the professions.
Musimy ograniczyć niektóre z barier w obrębie zawodów oraz między zawodami.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The Commission further stresses the need to attract young people to choose these professions.
Komisja podkreśla też potrzebę nakłaniania młodych ludzi do wybierania tej grupy zawodów.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The affected Ivorians would then be able to work as carers and in similar professions.
Osoby, które uzyskałyby takie wizy, mogłyby pracować jako opiekunowie lub w podobnych zawodach.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The professions in question can be perfectly well filled by our own workers.
Niedobór pracowników we wspomnianych zawodach można równie dobrze wypełnić naszymi pracownikami.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Parliament has drawn up a list of serious infringements leading to exclusion from the profession in conjunction with removing provisions on minor infringements.
Parlament sporządził wykaz poważnych naruszeń prowadzących do wykluczenia z zawodu w połączeniu z usunięciem przepisów dotyczących drobnych naruszeń.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The first one is, indeed, access to the profession.
Pierwszym z nich jest, rzecz jasna, dostęp do zawodu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

the body of people in a learned occupation: community of scholars, bar, occupational group, business community, priesthood, economics profession, legal profession, businessmen, health profession, vocation, legal community
an occupation requiring special education (especially in the liberal arts or sciences): literature, business, journalism, line of work, engineering, job, architecture, technology, politics, line, education, learned profession, occupation
an open avowal (true or false) of some belief or opinion: avouchment, affirmation, avowal, professing
affirmation of acceptance of some religion or faith: affirmationdictionary extension
© dictionarist.com