persist in Pools

Uitspraak
v. wytrwać, trwać, nieustannie: robić coś nieustannie, upierać się, obstawać przy czymś, uprzeć się

Voorbeeldzinnen

But has anyone ever seen these things? I persisted.
„Ale czy ktokolwiek widział te rzeczy?” Nalegałem.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He intended to persist in his silence.
Za wszelką cenę postanowił wytrwać w milczeniu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The result is a huge disparity in agricultural subsidies between the new and the old Member States, and these disparities will persist after 2013.
Mamy do czynienia ze zjawiskiem dużej dysproporcji dopłat do rolnictwa w nowych krajach członkowskich w stosunku do starych, a przecież te dysproporcje pozostaną po 2013 r.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Research suggests that the practice persists because of a belief that circumcision will moderate female sexuality, and so assure subsequent 'marriageability', and that it is religiously sanctioned.
Badania sugerują, że praktyka ta utrzymuje się ze względu na pogląd, iż obrzezanie temperuje potrzeby seksualne kobiet, tym samym zapewniając możliwość wydania ich za mąż, oraz że jest ona usankcjonowana religijnie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Otherwise, if the situation persists after 2013, it will constitute de facto tolerance of two common agricultural policies on the territory of the EU.
Istnienie tego zróżnicowania także po roku 2013 będzie faktycznie oznaczało tolerowanie dwóch wspólnych polityk rolnych na terenie Unii.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
However, the fanatics of the open market persist and sign up to this.
Nie brakuje jednakże fanatyków wolnego rynku, którzy się pod tym podpisują.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Where the EU nevertheless persists in distributing and controlling aid, it must under no circumstances be made conditional upon trade with the recipient countries.
Jednak tam, gdzie UE będzie nalegać na dystrybucję pomocy i jej kontrolę, w żadnym wypadku nie może być to uzależnione od handlu z państwami ją otrzymującymi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Persisting with a polarising attitude now the United States Government has chosen a different approach to Russia is counterproductive.
Utrzymywanie podejścia zmierzającego do polaryzacji teraz, kiedy rząd Stanów Zjednoczonych obrał inną strategię wobec Rosji, przyniesie skutek odwrotny do zamierzonego.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
That is the strategic interest - we persist in using the word 'strategic' in this debate - behind the negotiations on a new agreement.
To interes strategiczny - wciąż używamy przymiotnika "strategiczny” podczas tej debaty - przyświeca negocjacjom nad nową umową.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The first is the disunity of the European Union. If it persists in the common foreign and security policy, we shall have no stability and no overcoming of ethnic divides in the Balkans.
Pierwsza to brak jedności w Unii Europejskiej i jeśli utrzyma się on we wspólnej polityce zagranicznej i polityce bezpieczeństwa, nie zdołamy zaprowadzić stabilności i nie pokonamy podziałów etnicznych na Bałkanach.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

remain: hold, continue, exist, last, abide, endure, stay© dictionarist.com