occupation in Pools

Uitspraak
n. zajęcie, zawód, zatrudnienie, fach, profesja, praca, stan, posiadanie, okupacja

Voorbeeldzinnen

What's your occupation?
Jakie masz stanowisko?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The country gained full independence, following a period of temporary occupation by the Japanese, in 1946, and was ruled as a dictatorship for many years by President Marcos.
Kraj uzyskał pełną niepodległość po przejściowej okupacji przez Japończyków w 1946 roku i był rządzony w sposób dyktatorski przez wiele lat przez prezydenta Markosa.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
6 years since the criminal war and occupation of Iraq by the USA and its willing allies, a war which has cost the lives of approximately 1.5 million Iraqis;
6. rocznica rozpoczęcia przestępczej wojny i okupacji Iraku przez Stany Zjednoczone i ich ochoczych sojuszników; wojny, która kosztowała życie około 1,5 miliona Irakijczyków;
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I now come to Mrs Ţicău's work on common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator.
Odniosę się teraz do prac pani poseł Ţicău nad wspólnymi regułami dotyczącymi warunków, które należy spełnić, by móc wykonywać zawód przewoźnika drogowego.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In future, authorisation to pursue the occupation of road transport operator will be subject to specific, transparent conditions.
W przyszłości, zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego będzie poddane specyficznym, przejrzystym warunkom.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
However, I strongly support a very strict approach concerning access to the occupation of road transport operator.
Zdecydowanie popieram jednak bardzo restrykcyjne podejście w kwestii dostępu do zawodu przewoźnika drogowego.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Cyprus is still under Turkish military occupation, in defiance of international law.
Cypr wbrew prawu międzynarodowemu w dalszym ciągu pozostaje pod turecką okupacją wojskową.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Firstly, Turkey, a candidate Member State, for the last 35 years has kept the northern part of Cyprus under military occupation, having violently expelled around 200 000 people from their homes.
Po pierwsze, Turcja, państwo kandydujące do członkowstwa w UE, przez ostatnie 35 lat prowadzi wojskową okupację północnej części Cypru i przemocą wypędziło około 200 tysięcy ludzi ze swych domów.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The legacy of the Soviet Union occupation in the Baltic Sea region is a split and partially isolated market, which increases our energy supply risk.
Dziedzictwem radzieckiej okupacji w regionie Morza Bałtyckiego jest podzielony i częściowo odizolowany rynek, co zwiększa jeszcze zagrożenie dla naszych dostaw energii.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They had been captured in the German occupation zones, and as burying them underground was difficult, the decision was made simply to sink them into the sea.
Była to broń znaleziona w strefach okupacyjnych Niemiec, a trudno ją było zakopać w ziemi, więc zdecydowano, że najlepiej będzie zatopić ją w morzach.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

the principal activity in your life that you do to earn money: office, profession, trade, sport, accounting, vocation, employment, post, confectionery, metier, line of work, treadmill, farming, billet, accountancy, medium, appointment, business, photography, spot, catering, game, craft, biz, situation, line, salt mine, berth, land, career, work, job, calling, place, activity, position
the control of a country by military forces of a foreign power: military control, social control
any activity that occupies a person's attention: activity
the act of occupying or taking possession of a building: acquiring, getting, occupancy, moving in, preoccupancy, preoccupation
the period of time during which a place or position or nation is occupied: period of time, time period, period© dictionarist.com