muster in Pools

Uitspraak
n. zgromadzenie, stado, apel
v. zbierać, gromadzić, zgromadzić, zwołać, skrzyknąć, zbierać się, zmobilizować się, zebrać, zgromadzać, zwoływać, skrzykiwać

Voorbeeldzinnen

I mustered up my courage and went there.
Zdobyłem się na odwagę i poszedłem tam (said by a man)
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We also passed muster concerning the measures adopted for stabilising the banking sector.
Zdaliśmy również egzamin w zakresie środków przyjętych w celu ustabilizowania sektora bankowego.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Our joint task is precisely to anticipate disasters, not to simply wait for them to occur and then muster the resources to deal with them.
Naszym wspólnym zadaniem jest właśnie przewidywanie katastrof, a nie oczekiwanie, aż się wydarzą, aby potem mobilizować zasoby do akcji ratunkowej po nich.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Twenty years ago, Europe could muster the strength to overcome dividedness and become unified.
Dwadzieścia lat temu Europie udało się zebrać siły, by przezwyciężyć podziały i zjednoczyć się.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The results have been achieved thanks to the decisive actions of the law enforcement agencies, which mustered all legal crime detection methods.
Wyniki te osiągnięto dzięki zdecydowanym działaniom organów ścigania, które wykorzystują wszystkie dozwolone prawem metody wykrywania przestępstw.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The EU must support Japan with all the capacity it can muster in launching and running the reconstruction programmes.
UE musi poprzeć Japonię za pomocą wszystkich dostępnych jej środków przy inicjowaniu i realizacji programów odbudowy.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Several months ago, we raised the alarm concerning swine flu. The European institutions did not pass muster then and were not able to prevent panic from spreading across the European Union.
Kilka miesięcy temu alarmowaliśmy w przypadku tzw. świńskiej grypy, instytucje europejskie nie zdały wówczas egzaminu w zapobieganiu szerzeniu się paniki w Unii Europejskiej.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Such unity will be vital to the early ratification of the Lisbon Treaty and to mustering support for an interinstitutional agreement on how to govern Europe under that new Treaty.
Taka jedność będzie niezwykle ważna dla szybkiej ratyfikacji traktatu lizbońskiego i uzyskania poparcia dla porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie zarządzania Europą na mocy tego nowego traktatu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This is the only way we shall muster enough power to reach an agreement.
Jest to jedyny sposób na zdobycie wystarczającej władzy, umożliwiającej osiągnięcie porozumienia.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In the run-up to Copenhagen we must muster all our forces and work together so that, given the particular role of Europe, we will achieve the best possible result.
W procesie przygotowań do spotkania w Kopenhadze musimy zebrać nasze wszystkie siły i współpracować, aby - uwzględniając szczególną rolę Europy - osiągnąć możliwie jak najlepsze rezultaty.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!© dictionarist.com