languish in Pools

Uitspraak
v. omdleć, obumierać, schnąć, pokutować, omdlewać

Voorbeeldzinnen

Some have been released, but not many, and there are literally hundreds, if not thousands, of political prisoners languishing in jails in Turkmenistan, still awaiting a fair trial.
Niektórych więźniów wypuszczono, lecz niewielu. Tymczasem setki, jeśli nie tysiące więźniów politycznych gniją w aresztach turkmeńskich w oczekiwaniu na uczciwy proces.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The European Ecolabel, however, has been languishing away for many years.
Jednakże europejski wspólnotowy program oznakowania ekologicznego od wielu lat marnieje.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He now languishes in a Greek prison awaiting trial.
Obecnie gnije w greckim więzieniu w oczekiwaniu na proces.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They have languished in appalling prison conditions for years.
Marnieją w okropnych warunkach więziennych przez lata.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
These values could, however, end up being diluted in rhetoric and languishing if we do not move from words to actions.
Wartości te mogą się jednak rozmyć w retoryce i jałowych rozważaniach, jeżeli nie przejdziemy od słów do czynów.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Many of them are still languishing on the edge of solvency.
Wiele z nich wciąż balansuje na krawędzi wypłacalności.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The truth is that without European funding for research and innovation, our countries would be less competitive globally, while growth and employment would languish.
Prawda jest taka, że bez europejskich środków finansowych na badania i innowacje nasze kraje staną się mniej konkurencyjne na arenie światowej, a wzrost gospodarczy i zatrudnienie będą maleć.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Serbia would do well to use its abundant talents and potential to act as an example to its neighbours in the region, rather than leaving them to languish because of Serbian recalcitrance.
Serbia zrobiłaby dobrze wykorzystując swe liczne talenty i możliwości, aby stać się przykładem dla swoich sąsiadów w regionie, zamiast pozwalać im zmarnieć z powodu serbskiego uporu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The Israeli soldier, Gilad Shalit, has been held prisoner since June 2006, and I believe some 11 000 Palestinians languish in Israeli jails.
Izraelski żołnierz, Gilad Shalit, jest więziony od czerwca 2006 roku, a według posiadanych przeze mnie informacji około 11.000 Palestyńczyków cierpi w izraelskich więzieniach.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Human rights and international law are flagrantly flouted; the country languishes in poverty.
Dochodzi do rażącego łamania praw człowieka i prawa międzynarodowego; w kraju panuje bieda.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. long for: want, need, desire, pine, hunger
2. fail: weaken, decline, deteriorate, fade, droop, flag, dwindle© dictionarist.com