jobless in Pools

Uitspraak
a. bezczynny, bezrobotny

Voorbeeldzinnen

Living in a lone-parent or jobless household further compounds the risk.
Życie z samotnym ojcem lub matką albo w rodzinie dotkniętej bezrobociem zwiększa to ryzyko.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Meanwhile, according to a Commission survey published on 13 July 2010, 48% of Europeans would be willing to seek employment outside their country or region, rather than remain jobless.
Również według przeprowadzonego przez Komisję i opublikowanego w dniu 13 lipca 2010 r. sondażu 48% Europejczyków jest raczej skłonnych poszukiwać pracy w innym kraju lub innym regionie, niż być bezrobotnymi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In Italy, the third net contributor to the EU budget, the situation for young people is even more dramatic, with 25.9% of young people jobless.
We Włoszech, trzecim państwie pod względem wkładu wnoszonego do budżetu UE sytuacja młodzieży jest jeszcze bardziej dramatyczna, bez pracy jest 25,9 % młodych ludzi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
If we do not want to have a jobless recovery, we need to look at how we can reform our labour market rules and how we can remove the obstacles to higher employment in Europe.
Jeżeli nie chcemy ożywienia bez wzrostu liczby miejsc pracy, musimy przyjrzeć się sposobom zreformowania zasad rządzących rynkiem pracy oraz usunięcia przeszkód dla wyższego zatrudnienia w Europie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The choice is a simple one: do we want jobless growth or growth with jobs?
Wybór jest prosty: zależy nam na wzroście bezrobocia czy na wzroście zatrudnienia?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

not having a job: idle, unemployed, out of work


© dictionarist.com