impenetrable in Pools

Uitspraak
a. nieprzenikliwy, nieprzepuszczalny, nieprzebyty, niezgłębiony, niedostępny, przebicie: nie do przebicia, nieprzebity, nieprzejrzany

Voorbeeldzinnen

The obstacles which posed problems until now include impenetrable documentation, ever-changing eligibility criteria or short deadlines for submitting dossiers.
Do dotychczasowych utrudnień należy zaliczyć nieprzejrzystą dokumentację, stale zmieniające się kryteria kwalifikowalności oraz krótkie terminy składania dokumentów.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
My action here does not imply a softening of my attitude to the EU and its impenetrable, inflexible and unaccountable structure.
Moje działanie tutaj nie oznacza złagodzenia mojej postawy wobec UE i jej nieprzeniknionej, nieelastycznej i niezrozumiałej struktury.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Too often, we have gazed into crystal balls and seen a series of marvellous plans, but each is impenetrable to the next.
Zbyt często wróżyliśmy ze szklanej kuli, widząc w niej kolejne wspaniałe plany, z których żaden nie był spójny z pozostałymi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The procedure for accessing European money is fairly complicated and impenetrable.
Procedura dostępu do pieniędzy europejskich jest dość skomplikowana i nieprzystępna.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Our duty is to question the impenetrable haggling that surrounds appointments to the posts that resulted from the Treaty of Lisbon.
Naszym obowiązkiem jest przeciwstawienie się niekończącym się sporom, jakie towarzyszą obsadzaniu stanowisk wprowadzonych traktatem lizbońskim.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Indeed, there is growing evidence that citizens see the EU as remote, complex and impenetrable.
Obywatele coraz częściej twierdzą, że UE jest odległa, złożona i nieprzenikniona.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
At the same time, it is regrettable that Europe's powerful elite pursues a European project associated by most people with impenetrable and byzantine bureaucracy.
Jednocześnie niestety potężne elity Europy realizują projekt europejski kojarzony przez większość ludzi z nieprzeniknioną i bizantyjską biurokracją.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

not admitting of penetration or passage into or through: thick, dense
impossible to understand: incomprehensible, uncomprehensible
permitting little if any light to pass through because of denseness of matter: heavy, thick, dense


© dictionarist.com