habitually in Pools

Uitspraak
adv. zwykle, przyzwyczajenie: z przyzwyczajenia, notorycznie

Voorbeeldzinnen

Under the rules of Regulation No 2201/2003 on jurisdiction, the only courts having jurisdiction in those circumstances are the courts of the Member State in which they are habitually resident.
Na mocy rozporządzenia nr 2201/2003 w sprawie jurysdykcji, jedynym sądem mającym jurysdykcję w takich okolicznościach jest sąd państwa członkowskiego, w którym na stałe zamieszkują.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The Commission is aware of the habitually slower take-up at the beginning of a programming period.
Komisja wie o ciągle powtarzającym się, słabszym wykorzystywaniu funduszy na początku okresu programowania.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In terms of what is habitually referred to as the democratic deficit issue, I have to say that this is a significant step.
Co się tyczy kwestii zwyczajowo nazywanej zagadnieniem deficytu demokratycznego, muszę powiedzieć, że jest to istotny krok.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Firstly, we as the European Parliament must show in the way we habitually go about our business that the EU is about more than just legal texts.
Po pierwsze jako Parlament Europejski musimy udowodnić, postępując zgodnie ze zwykle stosowanym przez nas trybem, że UE to coś więcej, niż tylko akty prawne.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
By virtue of Brussels II (Council Regulation (EC) No 2201/2003), a person can now obtain a divorce if he is a national of any Member State and has been habitually living there for six months.
Na mocy rozporządzenia Bruksela II (rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003) osoba może obecnie uzyskać rozwód, jeżeli jest obywatelem któregokolwiek państwa członkowskiego i zamieszkuje w nim za stałe od sześciu miesięcy.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We could very easily and very quickly find ourselves once again living under conditions we now habitually regard as a thing of the past.
Moglibyśmy bardzo łatwo i bardzo znaleźć się raz jeszcze w warunkach życia, które teraz zwyczajowo uznajemy za należące do przeszłości.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

according to habit or custom


© dictionarist.com