habitat in Pools

Uitspraak
n. środowisko, siedziba, siedlisko, ojczyzna {zool.}

Voorbeeldzinnen

Climate change poses a threat to the environmental balance and our habitat.
Zmiany klimatyczne stanowią zagrożenie dla równowagi ekologicznej i naszego środowiska.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Climate change is threatening to destroy the habitat of this species and there is also an increase in trade in the body parts of polar bears.
Zmiany klimatyczne grożą zniszczeniem siedlisk zwierząt tego gatunku, obserwuje się również wzrost handlu częściami ciała niedźwiedzi polarnych.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We are talking about fishing quotas, conservation, maintaining habitats, and so on and so forth.
Debatujemy na temat kwot połowowych, ochrony, utrzymania siedlisk i tak dalej i tak dalej.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The sea ice is shrinking and the polar bear's habitat is gradually being lost.
Obszar pokryty lodem morskim się kurczy, a w związku z tym zanikają stopniowo siedliska niedźwiedzi polarnych.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is a very rare habitat across Europe, but it is also a habitat that has been much denuded by 250 years of industrial pollution which have devastated the variety of species that it can support.
To bardzo rzadkie środowisko naturalne w skali ogólnoeuropejskiej, ogołocone wskutek 250-letnich zanieczyszczeń przemysłowych, które doprowadziły do wyniszczenia wielu różnych gatunków, jakie mogłyby żyć w tym środowisku.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The Royal Society for the Protection of Birds is now trying to restore that habitat and to get the sphagnum moss that created the peatland to grow once again.
Towarzystwo Królewskie ds. Ochrony Ptaków usiłuje teraz przywrócić to naturalne środowisko i pozyskać torfowiec, który pozwoliłby na ponowne utworzenie torfowiska.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Biodiversity must be at the heart of the CAP provisions, since its protection is no longer a luxury where the conservation of species and habitats is concerned.
Różnorodność biologiczna musi znaleźć się wśród priorytetów określonych w przepisach dotyczących WPR, ponieważ z punktu widzenia ochrony gatunków i siedlisk jej ochrona nie jest już luksusem.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Eventually, certain regions and habitats become no longer habitable or can no longer be used.
W ostatecznym rozrachunku niektóre regiony i siedliska przestaną nadawać się do zamieszkania czy wykorzystania.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
As a consequence, these habitats may no longer be able to provide the ecosystem with their valuable goods and services.
W efekcie może być tak, że te siedliska nie będą w stanie zapewniać ekosystemom swoich cennych towarów i funkcji.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In other words, we reduce the habitats of birds and other animals.
Inaczej mówiąc - zmniejszamy liczbę siedlisk ptaków i innych zwierząt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

the type of environment in which an organism or group normally lives or occurs: environs, home ground, surround, environment, surroundings, habitation© dictionarist.com