glow in Pools

Uitspraak
n. żar, żarzenie się, żarliwość, ogień, rumieńce, łuna, poświata, poblask, pobrzask
v. jarzyć się, żarzyć się, tlić się, płonąć, pałać, promienieć, gorzeć

Voorbeeldzinnen

The coal was glowing in the fire.
Węgiel płonął czerwonym ogniem.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I am, though, glowing hot in my opposition to the concept of man-made climate change.
A jednak płonę w swoim sprzeciwie wobec koncepcji antropogenicznych zmian klimatycznych.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Everyone was glowing with optimism, but it came to nothing.
Wszyscy tryskali optymizmem, a tymczasem skończyło się na niczym.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In conclusion, allow me to give you a wonderful quote from Alphonse Karr: 'A lover is almost always a man who, having found a glowing coal, puts it in his pocket believing it to be a diamond.'
Na koniec pozwólcie państwo, że zacytuję wspaniałe powiedzenie Alphonse'a Karra: "Zakochany to niemal zawsze człowiek, który znalazłszy gorejący węgiel, wkłada go do kieszeni, sądząc, że to diament”.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
For this reason I will continue to speak in glowing terms about that event, because it was truly a good thing.
Dlatego nadal będę mówić o tym wydarzeniu w sposób przychylny, ponieważ było ono rzeczą bardzo pozytywną.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
But, since the report refers at several points to the Treaty of Lisbon in glowing terms and in the hope that it will soon be ratified, we have chosen to vote against the report in its entirety.
Jednak ponieważ w kilku miejscach sprawozdawca mówi w samych superlatywach o traktacie lizbońskim, w nadziei że wkrótce zostanie on ratyfikowany, zdecydowaliśmy się głosować przeciwko przyjęciu go w całości.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I could never miss an opportunity to hear people as eminent as Mr Schulz and Mrs Berès and many others speak about me in such glowing terms, so if I had been invited I would have gladly been here.
Nigdy nie zrezygnowałbym z okazji, by wysłuchać jak tak szanowne osoby jak pan poseł Schulz i pani poseł Berès i wielu innych mówią o mnie w tak gorących słowach, tak więc z przyjemnością bym tu się pojawił, gdyby mnie zaproszono.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
As Ms Harkin said, we often come to this Chamber and cannot be as glowing and look forward to such a good initiative.
Jak powiedziała pani poseł Harkin, często przychodzimy do tej Izby bez takiego entuzjazmu i nadziei na dobrą inicjatywę.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. radiate light or heat: shine, gleam, radiate, glimmer, burn, beam, redden
2. gentle radiance: light, heat, shine, effulgence, gleam, luminescence, warmthdictionary extension
© dictionarist.com