fundamentally in Pools

Uitspraak
adv. zasadniczo, istotnie, podstawowo, fundamentalnie

Voorbeeldzinnen

After I had thought about this elementary question fundamentally, I came to the conclusion that the difference, which is often described as "considerable" or "substantial" by distinguished people, between the indispensable words "important" and "essential" isn't significant, but rather is irrelevant.
Po głębokim zastanowieniu się nad tym kluczowym zagadnieniem doszedłem do wniosku, że różnica, o której zwykle mówi się „ważka” lub „niebagatelna”, pomiędzy tak podstawowymi wyrazami jak „ważny” oraz „zasadniczy”, nie jest znacząca, lecz wręcz pomijalna.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
All that is fundamentally important for this water forum.
Wszystko to są problemy o fundamentalnym znaczeniu dla Forum Wody.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The discussion on territorial cohesion is fundamentally a debate on integrated action.
Rozmowa na temat spójności terytorialnej jest w gruncie rzeczy rozmową na temat zintegrowania działania.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Fundamentally, I wonder whether we actually now need to invest another EUR 55 million in order to support the institutions of the African Union.
Zastanawiam się przede wszystkim, czy rzeczywiście musimy teraz inwestować kolejne 55 milionów euro, by wesprzeć instytucje Unii Afrykańskiej.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The world has changed fundamentally, and we need institutions that reflect a global economy in the way they operate and deal with the problems we have.
Świat się zasadniczo zmienił i potrzebujemy instytucji, odzwierciedlających globalną gospodarkę w swoim sposobie funkcjonowania i zajmowania się problemami, w obliczu których stoimy.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He ignored his role in putting in place and operating a fundamentally flawed financial regulatory framework.
Zignorował rolę, jaką powinien odegrać w naprawieniu i funkcjonowaniu poważnie uszkodzonych finansowych ram regulacyjnych.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
That is why so many Europeans were pleased to see the election of Barack Obama and his promise of approaching a number of areas in a fundamentally different way.
Oto dlaczego tak wielu Europejczyków cieszyło się z wyboru Baracka Obamy i jego obietnicy przyjęcia diametralnie innego stanowiska w wielu sprawach.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Then came the eight black years of Mr Bush's presidency. He fundamentally divided European governments, although public opinion not so much.
Potem nastąpiło osiem czarnych lat kadencji prezydenta Busha, który podzielił rządy europejskie, choć w mniejszym stopniu opinię publiczną.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We cannot give up on our desires and hopes to make progress and simply relinquish such a fundamentally important matter, based on our values, to the category of hopes and dreams.
Nie możemy porzucić naszych pragnień i marzeń o osiągnięciu postępów i po prostu pozostawić sprawę tak podstawowej wagi, opartą na naszych wartościach, w sferze marzeń i nadziei.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
But I believe that, fundamentally, we are opening a huge can of worms.
Uważam jednak, że zasadniczo otwieramy wielką puszkę Pandory.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

in essence; at bottom or by one's (or its) very nature: essentially, basically


© dictionarist.com