fundamentalism in Pools

Uitspraak
n. fundamentalizm

Voorbeeldzinnen

These relate to international terrorism: Islamic fundamentalism, which is rearing its head.
Wiążą się one z międzynarodowym terroryzmem: fundamentalizmem islamskim, który podnosi głowę.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Otherwise, there will always be new breeding grounds for fundamentalism and nationalism, and the Kurdish problem will get worse.
W przeciwnym razie zawsze będą powstawały nowe ośrodki wylęgania się fundamentalizmu i nacjonalizmu, a problem kurdyjski będzie się pogłębiał.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We also both face threats in the form of international terrorism and fundamentalism.
Ponadto obie strony są zagrożone terroryzmem międzynarodowym i fundamentalizmem.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
After 30 years of free market fundamentalism, the global economy is facing the worst crisis since the Great Depression of the 1930s.
Po 30 latach wolnorynkowego fundamentalizmu światowa gospodarka przeżywa największy kryzys od wielkiego kryzysu w latach trzydziestych.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The world today is determined by economic fundamentalism.
Dzisiejszy świat jest ukształtowany przez fundamentalizm gospodarczy.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The defence against fundamentalism and economic imperatives must not serve as pretexts for ignoring human rights.
Obrona przed fundamentalizmem i priorytety ekonomiczne nie mogą być pretekstem do ignorowania praw człowieka.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
If this were to take the form of fundamentalism, the results could be catastrophic for us.
Jeśli przerodzi się ona w fundamentalizm, skutki dla nas mogą być katastrofalne.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Our undertaking, Commissioner, can and must be to prevent this country from swinging towards fundamentalism and a new authoritarian regime.
Nasze zobowiązanie, pani komisarz, może i powinno powstrzymać ten kraj przed pogrążaniem się w fundamentalizmie i nowym reżymie autorytarnym.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I am aware that Morocco is a strategic partner and ally of the European Union in combating radical Islamic fundamentalism.
Mam świadomość, że Maroko jest strategicznym partnerem i sojusznikiem Unii Europejskiej w walce z radykalnym fundamentalizmem islamskim.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In 2010, Islamic fundamentalism has destroyed Arab followers of Christ before our very eyes.
W 2010 roku fundamentalizm muzułmański na naszych oczach unicestwia arabskich wyznawców Chrystusa.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

the interpretation of every word in the sacred texts as literal truth: Protestantism


© dictionarist.com