fundamental principle in Pools

Uitspraak
n. główna zasada

Voorbeeldzinnen

The fundamental principles of classical mechanics were laid down by Galileo and Newton in the 16th and 17th centuries.
Podstawowe zasady mechaniki klasycznej zostały ustalone przez Galileusza i Newtona w XVI i XVII wieku.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
You call also for a strengthening of the fundamental principles of cohesion policy, such as partnership, multi-level governance and transparency, and I fully endorse that call.
Apelujecie również państwo o wzmocnienie podstawowych zasad polityki spójności, czyli partnerstwa, systemu rządzenia wieloszczeblowego i przejrzystości, i w pełni popieram ten apel.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The regulation on cosmetic products is based on the fundamental principle of the legislative package on placing goods onto the market.
Rozporządzenie w sprawie produktów kosmetycznych opiera się na podstawowej zasadzie pakietu legislacyjnego dotyczącego wprowadzania produktów do obrotu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Unfortunately, this shows that at a time of economic crisis the EU's fundamental principle of solidarity is giving way to economic egoism.
To pokazuje niestety, że w czasie kryzysu gospodarczego podstawowa dla Unii Europejskiej zasada solidarności ustępuje gospodarczym egoizmom.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He was so right to remind us all of the fundamental principle that underlines the EU.
Miał całkowitą rację przypominając nam podstawową zasadę przyświecającą UE.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
For us it is not easy to judge on cooperation between the Red Cross and Turkmenistan simply because the Red Cross applies a fundamental principle of discretion here.
Niełatwo nam osądzać przebieg współpracy między Czerwonym Krzyżem a Turkmenistanem z tego prostego powodu, że Czerwony Krzyż stosuje podstawową zasadę dyskrecji.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The Netherlands leaves scope for an admissions policy that is in keeping with a school's fundamental principles.
W Niderlandach zezwala się na swobodny wybór polityki w zakresie przyjęć do szkoły, która jest zgodna z podstawowymi zasadami danej szkoły.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We must recognise quite clearly that shortcomings in the implementation of Community law in this field are indeed contrary to the fundamental principles constituting the foundation of Europe.
Musimy wyraźnie powiedzieć, że problemy z wdrażaniem prawa wspólnotowego w tej dziedzinie zdecydowanie przyczyniają się do podważenia najważniejszych zasad, które stanowią fundament Europy.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
in writing. - (BG) Transparency and democratic relations between citizens and institutions are fundamental principles in Europe and basic rights of European citizens.
na piśmie. - (BG) Przejrzystość i relacje demokratyczne między obywatelami a instytucjami są podstawowymi zasadami w Europie i podstawowymi prawami obywateli europejskich.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
(RO) Reducing energy consumption and efficient resources management are nowadays fundamental principles for a large number of socio-economic actors.
(RO) Dla dużej liczby podmiotów socjoekonomicznych redukcja zużycia energii oraz wydajne zarządzanie zasobami stanowią obecnie zasady podstawowe.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

principles from which other truths can be derived: basic principle, basics, rudiment, fundamentals, alphabet, first rudiment, first principle, ABC, bedrock, ABCs, ABC's, principle


© dictionarist.com