essential in Pools

Uitspraak
a. istotny, merytoryczny, zasadniczy, podstawowy, kardynalny, kapitalny, niezbędny, rdzenny, esencjonalny, konstytutywny

Voorbeeldzinnen

The article she read recommended keeping only the bare essentials, or in other words, only the things necessary to live.
Artykuł, który przeczytała, zalecał zatrzymanie tylko koniecznych rzeczy albo innymi słowy tylko rzeczy niezbędnych do życia.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Honesty and truth are essential principles we have been learning since childhood.
Uczciwość i prawda, to podstawowe wartości wpajane nam od dzieciństwa.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Unsaturated fats are essential to a healthy diet.
Tłuszcze nienasycone są niezbędne w zdrowej diecie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Being aware of what and how much we eat is essential to good health.
Kwestią kluczową dla zdrowia jest świadomość tego, co i ile jemy.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It's essential that you eat more vegetables.
Najważniejsze, byś jadł więcej warzyw.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
After I had thought about this elementary question fundamentally, I came to the conclusion that the difference, which is often described as "considerable" or "substantial" by distinguished people, between the indispensable words "important" and "essential" isn't significant, but rather is irrelevant.
Po głębokim zastanowieniu się nad tym kluczowym zagadnieniem doszedłem do wniosku, że różnica, o której zwykle mówi się „ważka” lub „niebagatelna”, pomiędzy tak podstawowymi wyrazami jak „ważny” oraz „zasadniczy”, nie jest znacząca, lecz wręcz pomijalna.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Baboons have a very complex system of relationships and communication, which is essential for their survival in the savannah.
Pawiany mają złożony układ stosunków wzajemnych i system komunikacji, co jest kluczowe dla przeżycia na sawannie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is essential that every child have the same educational opportunities.
Konieczne jest, by każde dziecko miało te same możliwości wykształcenia.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Food is essential to life.
Żywność jest niezbędna do życia.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Water is essential to life.
Woda jest niezbędna do życia.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

absolutely necessary; vitally necessary: indispensable, necessary
basic and fundamental: primary, substantial, constituent, substantive, staple, indispensable, crucial, virtual, necessary, vital, essentiality, biogenic, life-sustaining, essentialness, no-frills, unexpendable, basal, important, organic, intrinsic, must, of import, constitutional, constitutive, intrinsical
of the greatest importance: of import, all important, crucial, of the essence, important, all-important
anything indispensable: requirement, necessary, want, thing, desideratum, necessity, need, requisite, must
being or relating to or containing the essence of a plant etc
defining rights and duties as opposed to giving the rules by which rights and duties are established: substantivedictionary extension
© dictionarist.com