dull in Pools

Uitspraak
v. tępieć, przytępiać, stępieć, tłumić, zmatowieć, oślepnąć, oziębiać {przen.}, przytępić
a. nudny, ciężki, nieciekawy, niezabawny, płaski, tępy, nieostry, niezdolny, nierozgarnięty, nieinteligentny, ograniczony, niepojętny, niemrawy, ospały, nieożywiony, apatyczny, bezduszny, nieinteresujący, matowy, mętny, bezbarwny, szary, słaby, głuchy, niedźwięczny, monotonny, jednostajny, niestrawny, ciemny

Voorbeeldzinnen

As Parkins continued talking, with the dull tone of a lecturer, the colonel became a little bit impatient, and at the last sentence, he interrupted.
Kiedy Parkins kontynuował mówienie monotonnym tonem wykładowcy, pułkownik stał się nieco niecierpliwy i podczas ostatniego zdania przerwał.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Habit converts luxurious enjoyments into dull and daily necessities.
Nawyk zmienia luksusowe rozrywki w nudne, codzienne potrzeby.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The knife is dull.
Nóż jest tępy.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is dull to travel by ship.
Podróżowanie statkiem jest nudne.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is a good thing; it livens up our debates, which have been a little dull at times.
To dobra rzecz, ożywia nasze debaty, które czasami bywały nieco nudne.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The comments made by Mr Repo and Mr Ehrenhauser are not in line with the facts and I would like to object to the report being called stupid and dull.
Uwagi panów posłów Repo i Ehrenhausera stoją w sprzeczności z faktami i chciałabym zaprotestować przeciwko określaniu sprawozdania jako nudne i głupie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
31 December 2010 saw the end of a rather dull Presidency, which some people have described as lacklustre and weak.
31 grudnia 2010 r. zakończyła się raczej nieciekawa prezydencja, którą wiele osób określało jako pozbawioną polotu i słabą.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
But I have to be - in Finnish, a fakkijuristi - a 'dull lawyer', and bring the Legal Affairs Committee's point of view to this debate.
Muszę jednakże być - jak mówimy po fińsku fakkijuristi - nudnym prawnikiem i wprowadzić do debaty punkt widzenia Komisji Prawnej.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He has managed to ensure that he will get a pat on the back from his Socialist friends with his dull - if not to say dumb - polemics directed at the PPE-DE Group.
Zdołał on zapewnić, że zostanie pochwalony przez swych socjalistycznych przyjaciół za swą głupią - jeśli nie powiedzieć idiotyczną - polemikę z grupą PPE-DE.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It would also be dull and we do not want that at all.
Byłoby to nudne i wcale byśmy tego nie chcieli.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com