drying up in Pools

Uitspraak
a. suszący, milczący

Voorbeeldzinnen

If it doesn't rain soon, our garden is going to dry up.
Jeśli wkrótce nie spadnie deszcz, nasz ogród wyschnie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
All the flowers in the garden dried up.
Wszystkie kwiaty w ogrodzie wyschły.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Funding for non-animal testing alternatives must not dry up.
Nie może zabraknąć finansowania metod alternatywach dla badań na zwierzętach.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Cash flow in the sector is drying up.
Przepływy pieniężne w sektorze są coraz mniejsze.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Private capital has also dried up.
Wyschły również źródła kapitału prywatnego.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Given that our manufacturing base has dried up - Ireland being a case in point - exporting our services represents a new way of enhancing trade within Europe.
Biorąc pod uwagę likwidację naszej bazy przemysłowej - czego przykładem jest Irlandia - eksport usług stanowi nowy sposób zwiększenia wymiany handlowej w Europie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It means that we must dry up streams of money that flow from developing countries into tax havens.
Oznacza to, że musimy zatamować potoki pieniędzy, które płyną z krajów rozwijających się do rajów podatkowych.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Clearly, patients in the North, that is to say in the industrialised countries, must pay a high price, otherwise the sources of funding for research will dry up quickly enough.
Oczywiście chorzy z Północy, to znaczy z państw uprzemysłowionych muszą ponosić wysokie koszty w przeciwnym przypadku źródła finansowania badań dość szybko by wyschły.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Their targets, which are very aggressive, are in truth drying up the imports that we need in that regard.
Ambitne cele, które postawili sobie Amerykanie, tak naprawdę wyczerpują import, na którym tak bardzo nam zależy.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Lakes and streams are drying up, and climate refugees on the African continent can now be numbered in their millions.
Jeziora i strumyki wysychają, a uchodźców klimatycznych na kontynencie afrykańskim można obecnie liczyć w milionach.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

the process of extracting moisture: plastination, lyophilisation, inspissation, freeze-drying, desiccation, extraction, dehydration, lyophilization, evaporation


© dictionarist.com