digit in Pools

Uitspraak
n. cyfra, palec

Voorbeeldzinnen

Trade has increased at double-digit rates aided by a steady process of liberalisation and regulatory convergence.
Dzięki stabilnemu procesowi liberalizacji i zbliżeniu przepisów nastąpił wzrost obrotów handlowych, wyrażający się dwucyfrowymi wskaźnikami.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They do not need single-digit percentage improvements in income levels while they are unemployed.
Nic im po jednocyfrowej poprawie procentu poziomu dochodu, gdy są nadal bezrobotne.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In 2007 the EU grew more than the United States, and some new Member States approached or even broke the two-digit barrier.
W 2007 r. wzrost w UE był szybszy niż w Stanach Zjednoczonych, a niektóre nowe państwa członkowskie zbliżyły się lub nawet przekroczyły dwucyfrową granicę.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Allow me to make one comment regarding your plea to take account of the financial policy context in which we are operating: I think this context is one digit too large.
Proszę mi pozwolić na jedną uwagę w odniesieniu do pańskiego apelu o uwzględnianie kontekstu polityki finansowej, w którym operujemy: otóż sądzę, że znaczenie tego kontekstu jest zanadto wyolbrzymiane.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

a finger or toe in human beings or corresponding body part in other vertebrates: nail, phalanx, extremity, vertebrate, minimus, member, finger, craniate, appendage, dactyl, toe
one of the elements that collectively form a system of numeration: significant figure, four, hexadecimal digit, octad, decimal digit, binary digit, niner, quaternity, 0, trine, 8, fin, octal digit, quadruplet, troika, five, integer, one, ogdoad, VII, quaternary, quartet, trio, significant digit, zero, half a dozen, septet, sestet, tetrad, octet, I, 3, 7, sextuplet, triplet, tierce, Captain Hicks, quaternion, Phoebe, eighter from Decatur, deuce-ace, septenary, hexad, ace, fivesome, threesome, duodecimal digit, nought, quint, sextet, Nina from Carolina, tercet, three, leash, whole number, 6, trinity, 4, quintet, ennead, V, deuce, ternion, sevener, sixer, cypher, trey, nine, VIII, eighter, octonary, seven, figure, Little Joe, single, quintuplet, pentad, six, foursome, Little Phoebe, 1, unity, 5, 9, III, IX, heptad, terzetto, sise, VI, IV, II, cipher, eight, two, triad, 2, cinque, quatern, ternary© dictionarist.com