diffuse in Pools

Uitspraak
a. gadatliwy, rozsiany {med.}, rozproszony, rozwlekły
v. rozprzestrzeniać się, szerzyć, emanować, rozlać, rozpowszechniać, rozpraszać, rozprzestrzeniać, rozsiewać, rozszczepiać, rozszerzać, roztaczać, wydzielać, zdekoncentrować, rozproszyć, wydzielić

Voorbeeldzinnen

Yet this knowledge must be diffused more quickly.
Mimo to wiedza ta musi być rozpowszechniana szybciej.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The information required therefore needs to be diffused and used.
A zatem należy szeroko rozpowszechniać potrzebne informacje i korzystać z nich.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Diffuse water pollution is an immense environmental problem, and plant protection products are part of that problem.
Rozproszone zanieczyszczenie wód jest ogromnym problemem ekologicznym, którego częścią są środki ochrony roślin.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Certainly, reaching an agreement between Israel and Syria could help to diffuse tensions in Lebanon, and therefore we have thrown our full support behind the current political process.
Z pewnością osiągnięcie porozumienia między Izraelem i Syrią pomogłoby rozładować napięcie w Libanie i z tego względu udzieliliśmy pełnego wsparcia obecnemu procesowi politycznemu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
And though Member States hold diffuse views about Russia, your presidency was quick to negotiate its six-point plan and for that credit is due.
I mimo iż państwa członkowskie mają różne poglądy na temat Rosji, prezydencja ta szybko wynegocjowała sześciopunktowy plan własnego autorstwa i należy jej się za to uznanie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Our task is to diffuse, across the Member States, the tried and tested procedures which have proved their worth.
Naszym zadaniem jest rozpowszechnienie w państwach członkowskich sprawdzonych i przetestowanych procedur o dowiedzionej wartości.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. rambling: wordy, verbose, dull, prolix
2. dispersed: diluted, widely separated, scattered, sparse
3. spread: expand, scatter, distribute, infuse, permeate, pervadedictionary extension
© dictionarist.com