craft in Pools

Uitspraak
n. kunszt, przebiegłość, cwaniactwo, chytrość, zawód, rękodzieło, rękodzielnictwo, rzemiosło, branża, cech, statek, łódź, płatowiec
a. rzemieślniczy

Voorbeeldzinnen

The fact is that the Union requires a larger budget and a budgetary policy crafted to promote economic recovery.
Faktem jest, że Unia potrzebuje większego budżetu i polityki budżetowej na rzecz promowania odbudowy gospodarczej.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In sectors such as crafts, trade, tourism and hotels, the restrictions are only exceptions.
W takich branżach jak rzemiosło, handel, turystyka, hotelarstwo ograniczenia są tylko wyjątkowe.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This budget must be supported in the knowledge that it is perhaps too finely crafted for the current period of insecurity and working with it in 2010 will require a certain measure of flexibility.
Obecny budżet trzeba poprzeć ze świadomością, iż być może okaże się on zbyt finezyjny na niepewny okres, przed jakim stoimy, a jego wykonywanie w 2010 roku będzie wymagać pewnej elastyczności.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Many of them are arriving in flimsy craft, and several thousand Africans are drowning without anyone protesting.
Wielu z nich przybywa na kruchych łódkach, a kilka tysięcy Afrykanów tonie, co jednak nie wzbudza niczyjego sprzeciwu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The craft sector offers employment potential and a unique wealth of knowledge that must be used to sustain the competitiveness of the European system.
Sektor rzemiosła dysponuje potencjałem w dziedzinie zatrudnienia i unikalną wiedzą, którą należy wykorzystać, aby podtrzymać konkurencyjność europejskiego systemu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The key is clearly that the mechanism is crafted so that it can, in future, be fully incorporated into the Union system.
Zasadniczym warunkiem jest oczywiście takie opracowanie mechanizmu, aby w przyszłości można go było w pełni włączyć do systemu unijnego.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Came not by usura Angelico. Usura rusteth the chisel, it rusteth the craft and the craftsman.
Nie stał się Angelico przez lichwę; Lichwa rdzą kryje dłuto, Kryje rdzą rzemiosło i mistrza.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I believe the situation created by this fishing plan would be feasible only for large tuna-fishing vessels that exclusively catch tuna, not for small craft intended for tuna and other fish.
Uważam, że sytuacja stworzona przez ten plan połowów byłaby wykonalna jedynie dla dużych łodzi poławiających tuńczyka, które zajmują się jedynie odłowem tuńczyka, nie zaś dla małych łodzi odławiających tuńczyka i inne ryby.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We all want to control tuna fishing but do not wish to exclude nations with small craft.
Wszyscy chcemy kontrolować połów tuńczyka, lecz nie chcemy wykluczać państw posiadających małe łodzie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They did much to undermine Mr Solana's carefully crafted words the previous month.
W ubiegłym miesiącu zrobili oni wiele, aby podważyć ostrożnie dobrane słowa pana Solany.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com