count in Pools

Uitspraak
n. hrabia, graf, obrachowanie, obrachunek, rachuba, rachunek, liczenie, obliczenie, poczet, wyliczenie, numer, przestępstwo
v. rachować, obrachować, porachować, obliczać, policzyć, przeliczyć, wyliczać, zliczać, naliczyć, liczyć, odliczać, polegać, oglądać się, znaczyć, liczyć się, obliczyć, przeliczać, wyliczyć, zliczyć

Voorbeeldzinnen

There are 300 shops and counting.
Jest tu 300 sklepów i wciąż ich przybywa.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Can I count on your loyalty?
Mogę liczyć na twoją lojalność?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
When angry, count to ten.
Kiedy jesteś zły, policz do dziesięciu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Close your eyes, and count to ten.
Zamknij oczy i policz do dziesięciu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I'm counting how many people there are.
Liczę ile jest ludzi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Carefully, the woman counted the money, and then said, "But you're still missing the 0.99."
Kobieta ostrożnie przeliczyła pieniądze, a następnie rzekła: - Wciąż brakuje 0.99.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This is a sentence, that has the syllable count, of a haiku.
Wypowiedź ta ma dokładnie tyle samo sylab co haiku.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I hope I can count on your discretion.
Mam nadzieję, że mogę liczyć na twoją dyskrecję.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
You can count on him.
Możesz na nim polegać.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I am counting in German.
Liczę po niemiecku.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. enumerate: reckon, compute, number, add up, numerate, sum, tale
2. nobleman: peer
3. influence: weight, telldictionary extension
© dictionarist.com