cardinal in Pools

Uitspraak
n. kardynał, purpurat, kardynałka
a. kardynalny, główny

Voorbeeldzinnen

That is a cardinal principle, certainly of English law, and I dare say of law in many other European Union countries.
To kardynalna zasada, z pewnością w prawie angielskim, i ośmielam się twierdzić, że również w prawie wielu innych państw Unii Europejskiej.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
One of the important cardinal elements of this treaty is the European Parliament's right of initiative, its right to propose motions for a Convention to be formed to amend the Constitution.
Jednym z naprawdę istotnych elementów tego traktatu jest prawo inicjatywy Parlamentu Europejskiego, prawo do formułowania wniosków dotyczących utworzenia konwentu mogącego zmieniać konstytucję.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
However, all of this changed in October 1978 with the election of a Polish cardinal as Pope.
Jednak wszystko uległo zmianie w październiku 1978 roku, kiedy polski kardynał został wybrany na papieża.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Freedom is one of the cardinal principles on which this House is based.
Wolność jest jedną z naczelnych zasad, na których opiera się ta Izba.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The issue of development cooperation is one of the cardinal principles underpinning my work.
Kwestia współpracy na rzecz rozwoju jest jedną z najważniejszych podstaw mojej pracy.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
(SK) I would like to point out that Cardinal Alfonso López Trujillo, President of the Pontifical Council for the Family, died in Rome yesterday at the age of 72 .
(SK) Chciałabym wspomnieć o tym, że wczoraj w Rzymie, w wieku 72 lat zmarł przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny - kardynał Alfonso López Trujillo.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Cardinal Trujillo always responded to today's world events in a clear and timely manner.
Kardynał Trujillo odnosił się do bieżących wydarzeń w sposób jasny i zawsze we właściwym czasie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Nonetheless, we are debating the cardinal principal of equal treatment and I am referring to cross-border posted workers.
Debatujemy jednak o podstawowej sprawie, jaką jest równe traktowanie i mam tu na myśli pracowników delegowanych za granicę.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Further, with regard to religious freedom, a little while ago Cardinal Bertone went to Belarus and relations of mutual respect were certainly forged between the state of Belarus and the Vatican.
Co więcej, jeśli chodzi o wolność wyznania, jakiś czas temu Białoruś odwiedził kardynał Bertone, co z pewnością pozwoliło nawiązać oparte na wzajemnym poszanowaniu stosunki pomiędzy państwem białoruskim a Watykanem.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

serving as an essential component: central, fundamental, primal, important, key, of import
(Roman Catholic Church) one of a group of more than 100 prominent bishops in the Sacred College who advise the Pope and elect new Popes: Sacred College, dean, bishop, College of Cardinals
crested thick-billed North American finch having bright red plumage in the male: cardinal grosbeak, Richmondena, Cardinalis cardinalis, redbird, finch, genus Richmondena, Richmondena Cardinalisdictionary extension
© dictionarist.com