brave in Pools

Uitspraak
v. odważyć się
a. chrobry, odważny, dzielny, mężny, waleczny, gracki, awanturniczy

Voorbeeldzinnen

A pair of strong horses trained for war, would pull a chariot carrying two brave soldiers.
Para silnych koni trenowanych do wojny ciągnęła rydwan niosący dwóch dzielnych żołnierzy.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Father told me always to be brave and cheerful.
Ojciec powiedział mi abym zawsze był odważny i radosny.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
A little bit earlier this evening, I received an extraordinarily gracious call from Senator McCain. Senator McCain fought long and hard in this campaign. And he's fought even longer and harder for the country that he loves. He has endured sacrifices for America that most of us cannot begin to imagine. We are better off for the service rendered by this brave and selfless leader.
Niedawno zechciał zadzwonić do mnie pan senator McCain. Senator McCain toczył długą i zaciętą walkę podczas tej kampanii, ale z jeszcze większym poświęceniem walczył dla dobra swej ukochanej ojczyzny. W służbie USA doznał poświęceń niewyobrażalnych dla większości z nas. Wszyscy czerpiemy korzyści dzięki poświęceniu tego dzielnego człowieka.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He was brave.
On był odważny.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tom was brave.
Tom był odważny.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tom was a brave soldier.
Tom był odważnym żołnierzem.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She kept blabbering about how her boyfriend is kind, compassionate, brave, and whatnot.
Nie przestawała paplać o tym jaki to jej chłopak jest życzliwy, współczujący, odważny i w ogóle.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The brave fireman rescued a boy from the burning house.
Dzielny strażak uratował chłopca z płonącego domu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
You are very brave.
Jesteś bardzo odważny.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In my opinion, an own-initiative should be a brave - sometimes even provocative - document, free of the old dogmas.
Moim zdaniem sprawozdanie z własnej inicjatywy powinno być odważnym - czasami nawet prowokującym - dokumentem, wolnym od starych dogmatów.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com