blaze in Pools

Uitspraak
n. płomień, łysina, gwiazdka u konia
v. płonąć, gorzeć, buchać, błyszczeć, razić, nacinać, buchnąć, błysnąć

Voorbeeldzinnen

The firemen quickly extinguished the blaze.
Strażacy szybko ugasili pożar.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
With this vote, Europe is blazing a trail.
Tym głosowaniem Europa przeciera szlak.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
That is largely true, and that is also the case this time, in the short term, while we have to be like the fire brigade and put out the fires that now blaze and threaten financial stability in Europe.
To w dużej mierze prawda i jest tak także tym razem, kiedy to w krótkiej perspektywie musimy działać jak strażacy i gasić szalejące obecnie pożary, które zagrażają finansowej stabilności Europy.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This is a subject particularly close to my heart in view of Poland's upcoming Presidency, which I hope will follow all the trails blazed so successfully under the Belgian Presidency.
Temat ten jest mi szczególnie bliski w obliczu nadchodzącej prezydencji Polski, która mam nadzieję wykorzysta wszystkie pozytywne ścieżki przetarte pod przewodnictwem Belgii.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Instead we must continue to progress along the trail of liberalisation that the EU is currently blazing by adopting measures such as this.
Musimy natomiast nadal podążać szlakiem liberalizacji, który UE obecnie wytycza, przyjmując takie rozwiązania, jak dzisiaj.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We can and must fan that spark into a blaze of confidence, action and tangible results.
Możemy i musimy rozdmuchać tę iskierkę w płomień ufności, działania i rzeczywistych efektów.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The agriculture industry is littered with task force reports that have emerged in a blaze of glory only to enter the dustbin of history, never having achieved their stated goals.
Przemysł rolniczy zaśmiecany jest masą sprawozdań różnych grup zadaniowych, które pojawiły się w blasku chwały jedynie po to by trafić do śmietnika historii i nigdy nie wypełnić założonych celów.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
That success is a reflection of our work; it is a success which blazes the trail for the European institutions in general.
Ten sukces jest odzwierciedleniem naszej pracy; jest to sukces, który przeciera szlaki dla wszystkich instytucji europejskich ogółem.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The report is therefore blazing a trail for a new political method which other reports ought to follow.
Sprawozdanie wytyczna zatem ścieżkę dla nowej metody politycznej, którą inne sprawozdania powinny podążać.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. flame: burn, flash, flare up, rage
2. fire: conflagration, flame, flash, burning, flare, holocaust, combustion
3. shine: glare, shimmer, flicker, gleam© dictionarist.com