below the average in Pools

Uitspraak
adv. przeciętna: poniżej przeciętnej

Voorbeeldzinnen

For the European Cohesion Fund, the worst country is 68% below the average and the difference between the best and the worst is 300%.
W Europejskim Funduszu Spójności najgorszy kraj jest o 68% poniżej średniej, a różnica między najlepszym a najgorszym wynosi 300%.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
However, in recent months, there has been a continuous decline in prices, and the prices received by breeders are below the average for the last five years.
A jednak w poprzednich miesiącach mieliśmy do czynienia z ciągłym spadkiem cen, a ceny uzyskiwane przez hodowców są niższe od średniej z ostatnich pięciu lat.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The intermediate category contradicts the principle of converging European regions whose development is below the average European Union level.
Kategoria przejściowa stanowi zaprzeczenie zasady konwergencji tych europejskich regionów, których rozwój kształtuje się na poziomie niższym od średniej unijnej.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The report states that since the beginning of the liberalisation process, sectoral pay developments in all but three countries have been below the average.
Sprawozdanie stwierdza, że od początku procesu liberalizacji płace sektorowe rozwijają się we wszystkich krajach, ale trzy kraje plasują się poniżej średniej.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!


© dictionarist.com