adamant in Pools

Uitspraak
n. diament
a. twardy, nieugięty, bezkompromisowy

Voorbeeldzinnen

Up until now, no constructive attempt has been made to do this within the Council, although the Council was, in fact, adamant that it would address the issue itself.
Jak dotąd na forum Rady nie podjęto żadnej konstruktywnej próby uczynienia tego, chociaż Rada faktycznie stanowczo twierdziła, że sama zajmie się tym zagadnieniem.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I have been adamant that we need a strong united EU response.
Niewzruszenie wierzę, że potrzebujemy silnej, jednolitej reakcji ze strony UE.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He was adamant that he would follow the constitution and that free and fair elections would take place.
Stanowczo twierdził, że postąpi zgodnie z konstytucją i wolne i sprawiedliwe wybory odbędą się.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Now we need to remain adamant that Ahtisaari's plan continues to be the guiding star whilst the new country is being built.
Obecnie musimy być nieugięci co do tego, żeby plan Ahtisaariego w dalszym ciągu był wiodący podczas procesu budowania nowego państwa.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It has an instrument for doing this, and we do not understand why it is adamant about not using it.
Dysponuje on instrumentem, za pomocą którego można to uczynić i nie rozumiemy, dlaczego tak uparcie nie chce z niego skorzystać.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I think we should be adamant about that.
Moim zdaniem powinniśmy być nieugięci w tej kwestii.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

impervious to pleas, persuasion, requests, reason; she would have none of him"- W.Churchill: intransigent, inflexible, adamantine, inexorable
very hard native crystalline carbon valued as a gem: C, diamond, atomic number 6, black diamond, carbonado, carbon, transparent gem


© dictionarist.com