vital area in Nederlands

Uitspraak
vitaal gebied, essentieel gebied

Voorbeeldzinnen

Only the vital areas can receive public funding.
Met openbare middelen kunnen slechts de noodzakelijke doeleinden worden gefinancierd.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The other vital area is religion.
Een andere fundamentele kwestie is de religie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We must not induce, however unintentionally, any more closures in that vital area.
We moeten er niet, hoe onbedoeld ook, op aansturen dat er nog meer sluitingen in die belangrijke branche plaatsvinden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
As President-in-Office of the Council, Mr Balkenende can, and must, provide considerable impetus in vital areas.
Als Raadsvoorzitter zal mijnheer Balkenende op wezenlijke punten belangrijke impulsen kunnen en moeten geven.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
   Research is a vital area for the long-term success of the European Union as regards innovation and competitiveness.
   – Onderzoek is van cruciaal belang als we willen dat Europa ook op de lange termijn innovatief en concurrerend blijft.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I will mention a few vital areas.
Ik zal een paar essentiële punten noemen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This is therefore a vital area for us to tackle.
Het is dus van vitaal belang dat wij dit gebied aanpakken.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Agricultural products represent a vital area of commerce.
Landbouwproducten vertegenwoordigen een essentieel onderdeel van het handelsverkeer.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I would like to see a communication in 1997 to allow Parliament to take decisions in this vital area of policy.
Ik hoop dat er in 1997 een mededeling komt zodat het Parlement besluiten op dit cruciale beleidsterrein kan nemen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Commercial concerns should not be allowed to dominate this vital area totally.
Commerciële belangen zouden op dit levensbelangrijke gebied niet de overhand mogen krijgen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com