subsistence in Nederlands

Uitspraak
zn. bestaan; onderhoud, leeftocht

Voorbeeldzinnen

Subsistence farming is not based on price calculations, it is based on the hope of rain in the next season.
Landbouw voor eigen gebruik is niet gebaseerd op prijsberekeningen, maar op de hoop dat het het komende seizoen zal regenen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This is preferable to continued subsistence living and uncertain financial provision from CAP funds.
Dit verdient de voorkeur boven een blijvend laag inkomen en onzekere financiële steun in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Forty per cent of the population still works in agriculture, and many farms rely on subsistence farming.
Veertig procent van de bevolking is nog steeds werkzaam in de landbouw en veel landbouwbedrijven zijn zelfverzorgend.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Subsistence costs for hotels and other expenses can also be reimbursed.
Ook kunnen hotelovernachtingen en ander kosten eventueel worden vergoed.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We must create awareness in this area instead of further devaluing it with subsistence wages.
Wij moeten op dit gebied meer bewustzijn ontwikkelen, in plaats van de waarde van dit werk nog meer omlaag te brengen met minimumlonen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They have to import to eat, while exports from here and from Brazil are killing off the local subsistence agriculture.
Ze moeten invoeren om te eten, terwijl de uitvoer vanuit hier en Brazilië de plaatselijke zelfvoorzienende landbouw om zeep helpt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Such a ban would not affect subsistence farming, but it would demonstrate a commitment to protect animal welfare.
Een dergelijk verbod zou niet de vangst voor eigen gebruik betreffen, maar het zou een betrokkenheid aantonen om het dierenwelzijn te beschermen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Priority will need to be given to improving health care and basic education and, I would add, subsistence farming.
Gezondheidszorg en basisonderwijs dienen voorrang te krijgen, en ik zou daar de zelfvoorzienende landbouw aan willen toevoegen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Without such a mechanism there are fears for the very survival of the subsistence farmers in India.
Zonder een dergelijk mechanisme zullen naar wordt gevreesd de boeren in India die in hun eigen behoefte voorzien, niet kunnen overleven.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
EU food aid is very important in a period of crisis, as the number of unemployed increases and the subsistence level falls.
De EU-voedselhulp is bijzonder belangrijk in crisistijd, omdat het aantal werklozen stijgt en het bestaansniveau daalt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com