intimate in Nederlands

Uitspraak
zn. boezem vriend; vertrouweling
ww. te kennen geven, laten doorschemeren; verklaren (oudtalig gebruik)
bn. nabij; verwant; dichtbij; persoonlijk; privé; intiem (seksueel); gedetailleerd; diepgaand; innerlijk

Voorbeeldzinnen

Normally, it would take a few dates before being alone with her, or before taking her to a more intimate and smaller restaurant.
Normaal zijn er enkele dates nodig voor je met haar alleen kunt zijn of voor je haar kunt meenemen naar een meer intiem en kleiner restaurant.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mrs Schleicher intimated earlier today that clean water was an unrealistic goal.
Mevrouw Schleicher zei eerder vandaag dat het streven naar zuiver water onrealistisch zou zijn.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Earlier it had claimed intimate knowledge of the west of Scotland.
Voordien had zij beweerd westelijk Schotland te kennen als haar broekzak.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mr Bradbourn intimated that not enough data had been provided.
De heer Bradbourn beklaagt zich over een gebrek aan gegevens.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Often there is an intimate link between issues falling under the first and third pillars.
Er is immers vaak een nauw verband tussen de kwesties van de eerste en de derde pijler.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
You have not said anything but you intimated that Amendment No 4, as passed today, is different from what it was in committee.
U bent daar verder niet op ingegaan, maar u hebt wel erop gewezen dat amendement 4, zoals dat vandaag wordt aangenomen, anders is dan het in de commissie voorlag.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
However, as I intimated, I do have a number of concerns about the way these regulations have been framed.
Zoals ik echter al liet doorschemeren, maak ik me enigszins zorgen over de wijze waarop deze regelgeving is geformuleerd.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mr President, let me say first of all that I appreciate the way we can talk to each other here in a fairly intimate atmosphere.
Mijnheer de Voorzitter, laat ik eerst zeggen dat ik ervan geniet dat wij in een aangenaam kleine kring met elkaar kunnen beraadslagen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
A third of the time could be set aside for spontaneous debate, as you intimated.
Een derde van de tijd zou gereserveerd kunnen worden voor spontane debatten, zoals u al aangaf.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
As previous speakers have said, this is a very delicate subject which touches on the most intimate area of our citizens' lives.
Dit onderwerp ligt heel gevoelig - dat is al gezegd - omdat het met de intiemste aspecten van het leven van de burgers te maken heeft.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!© dictionarist.com