fundamental in Nederlands

Uitspraak
zn. fundamenteel, basis, grondslag, fundament; bases geluid (bij muziek)
bn. grondig; essentieel; van grondvestiging

Voorbeeldzinnen

Fundamental instincts will not go away.
Basisinstincten verdwijnen niet.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Math is fundamental to any science.
Wiskunde ligt aan de basis van elke wetenschap.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Physics is a fundamental natural science.
Natuurkunde is de fundamentele natuurwetenschap.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The first is the fundamental, central importance that we continue to give to the principle of economic and social cohesion.
In de eerste plaats wil ik het hebben over het essentiële en centrale belang dat wij nog steeds toekennen aan het principe van de economische en sociale samenhang.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We still feel that economic and social cohesion is one of the Union' s fundamental objectives.
Wij vinden de economische en sociale samenhang nog steeds een centraal doel van de Unie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Fundamental changes will also be considered for the technical assistance offices.
Er zal ook gekeken worden naar fundamentele veranderingen bij de bureaus voor technische bijstand.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The call to make a cultural U-turn and embrace a culture of responsibility seems to me a very fundamental one.
Het hele pleidooi om de cultuuromslag te maken naar een cultuur van verantwoordelijkheid lijkt mij een zeer fundamentele.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Change in the law is fundamental.
Een wijziging in de regelgeving is van fundamenteel belang.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
1999 was also marked by the German Presidency' s initiative to draw up a European Charter of Fundamental Rights.
In 1999 nam het Duitse voorzitterschap tevens het initiatief om een handvest van de grondrechten van de Unie op te stellen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The creation of a Charter of Fundamental Rights will be one of the important projects in the immediate future.
Het opstellen van een handvest van de grondrechten wordt een van de belangrijke projecten van de nabije toekomst.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. first: rudimentary, original
2. essential: key, basic, basal, crucial, central, bottom© dictionarist.com