estimation in Nederlands

Uitspraak
zn. (hoog)achting, schatting

Voorbeeldzinnen

May I say finally that, in my estimation, in the year 2000 we set something in motion in Turkey.
Tot besluit wil ik nog zeggen dat wij in Turkije in het jaar 2000 het een en ander in beweging hebben gezet.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Is that, however, sufficient reason to reform a COM which, even in the estimation of the Commission, has fulfilled its objectives?
Maar is dat voldoende reden om een GMO te hervormen die, ook naar de mening van de Commissie zelf, aan de gestelde verwachtingen heeft beantwoord?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
My estimation of the Venice Commission differs from your own.
Over de Venetië-commissie verschil ik met u van mening.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In our estimation, and other people do share this view, there is no basis in law for the OLAF Supervisory Committee.
Het Comité van toezicht van OLAF ontbreekt het naar onze mening aan de rechtsgrondslag, en in die mening staan wij niet alleen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
According to my estimation, the resulting directive would not have been good enough.
Naar mijn inschatting zou de resulterende richtlijn niet goed genoeg zijn.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
What, in the Commission's estimation, is the status of the accession negotiations?
Hoe beoordeelt de Commissie de status van de toetredingsonderhandelingen?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In short, in the Council's estimation, it is a good compromise text and I would like to express my support for that opinion.
Kortom, volgens de Raad gaat het om een goede compromistekst en ik zou ook mijn steun aan dat standpunt willen uitspreken.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I would welcome a monetary estimation of their contribution to people's well-being.
Ik zou een in geld uitgedrukte schatting van hun bijdrage aan het welzijn van mensen op prijs stellen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Firstly, a response of EUR 1 billion, and no one seems to have cast any serious doubt on our estimation of the requirements.
In de eerste plaats een responsfaciliteit van 1 miljard euro. Niemand lijkt grote twijfels te hebben over onze schatting van de benodigde hulp.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In my estimation - and, I believe, that of most of my fellow Members in this House - the means are not proportionate.
Ik ben van mening - en ik denk dat de meeste collega's in het Parlement dat ook zo zien - dat deze middelen buitenproportioneel zijn.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. guess: calculation, predicting
2. judgment: appreciation, evaluation, appraisal, esteem, appraisement, honour, assessment


© dictionarist.com