efficient in Engels

Uitspraak
adj. efficient, effective, done without waste (of time, resources, etc.)

efficient in Nederlands

Uitspraak
bn. efficiënt, doeltreffend

Voorbeeldzinnen

Tom is efficient.
Tom is efficiënt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We wish to ensure that Article 1 of the directive promotes the sustainable, efficient, fair and considerate use of water.
Wij willen er zeker van zijn dat in artikel 1 van de richtlijn een duurzaam, efficiënt, billijk en solidair gebruik van water wordt bevorderd.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mr Andersson also wants to see efficient and ambitious tax coordination, that is to say supranationalism in the fiscal sphere.
De heer Andersson pleit tevens voor een efficiënte en ambitieuze fiscale coördinatie, met andere woorden supranationaliteit op fiscaal gebied.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I advocate transparent, joint and efficient development policy.
Ik pleit voor een transparante, solidaire en efficiënte ontwikkelingspolitiek.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The overall aim is to achieve quick and efficient results in order to translate policy into legislative acts.
De algemene doelstelling is om snelle en doeltreffende resultaten te bereiken zodat het beleid vertaald kan worden in wetgevingsbesluiten.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
By what means is the Commission going to make the MEDA programme more efficient?
Welke maatregelen denkt de Commissie te nemen om het beheer van het MEDA-programma te verbeteren?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
At the same time, we here in Parliament recognise the need for an economical and efficient budget.
Tegelijkertijd erkennen wij als Parlement de noodzaak van een zuinig en doeltreffend begrotingsbeleid.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is not a question of reducing control but of making it more efficient.
Wij willen de controle niet verminderen, maar efficiënter maken.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We welcome the emphasis upon the smooth and efficient functioning of markets.
Het is een goede zaak dat het belang van soepel en efficiënt functionerende markten wordt benadrukt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The basis for meeting these new challenges has to be an efficient and transparent legislative framework.
De basis voor het aangaan van deze nieuwe uitdagingen moet een efficiënt en doorzichtig juridisch kader zijn.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!© dictionarist.com