diffuse in Nederlands

Uitspraak
ww. verspreiden, uitstorten, uitgieten; doordringen in (v.vloeistoffen, gassen)
bn. verspreid, verstrooid

Voorbeeldzinnen

She gave a diffuse answer.
Zij gaf een wijdlopig antwoord.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
European Union actions are still very diffuse and complex in this area.
De optredens van de Europese Unie op dit gebied zijn nog erg diffuus en complex.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Agriculture and forestry, however, are still problems, with their diffuse discharges.
De land- en bosbouw zijn met hun versnipperde vervuiling nog steeds probleemgevallen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
At present, decision-making in the EU is too diffuse and too sluggish, which leads to alienation.
Op dit moment is de besluitvorming in de EU te diffuus en te langzaam en dat schept vervreemding.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Noise pollution reaches us in diffuse, sporadic and intangible ways; often it even forms part of our daily environment.
Geluidsoverlast is diffuus en niet altijd tastbaar. Vaak is lawaai een niet onmiddellijk merkbare component in ons dagelijks milieu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We will nominate these best practices and ensure they are widely diffused among the public authorities in all Member States.
Wij zullen de beste praktijken vaststellen en ervoor zorgen dat de overheidsinstanties van alle lidstaten er kennis van nemen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The transport sector consists of many small diffuse sources that we thought would be difficult to monitor, administer and control.
De transportsector is opgebouwd uit veel kleine bronnen op verschillende plaatsen, waarvan we dachten dat die moeilijk te controleren, besturen en beheersen zouden zijn.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Secondly, the paragraph is too diffuse.
Ten tweede is de paragraaf te diffuus.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This would, specifically, help diffuse the dangerous tension surrounding Taiwan, as well as move the Tibet issue forward.
Ik denk met name aan het afbouwen van de gevaarvolle spanning rond Taiwan alsmede progressie in de kwestie Tibet.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The common position provides for an exception for pollutants from diffuse sources.
Het gemeenschappelijk standpunt voorziet in een uitzondering voor diffuse bronnen van verontreiniging.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. rambling: wordy, verbose, dull, prolix
2. dispersed: diluted, widely separated, scattered, sparse
3. spread: expand, scatter, distribute, infuse, permeate, pervade© dictionarist.com