blaze in Nederlands

Uitspraak
zn. laaiend vuur, vlammenzee
ww. opvlammen, in lichte laaien staan; adverteren

Voorbeeldzinnen

Instead of attempting to intervene in blazing conflicts, would it not be better to defuse them before they ignite?
Zou het niet beter zijn conflicten in de kiem te smoren in plaats van te interveniëren op een moment waarop ze tot een uitbarsting zijn gekomen?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I find it incredible that such large areas can catch fire without it being possible to put out the blaze.
Ik vind het ongelooflijk dat zulke grote gebieden in brand kunnen vliegen zonder dat je dat kunt tegenhouden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Nobody should think we have blazed into this with no regard for civil liberties.
Laat niemand denken dat we deze weg zijn ingeslagen zonder te denken aan de vrijheden van de burger.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
But the Union does not have any experience in these innovations, so we need to blaze a trail in this area.
De Europese Unie heeft echter geen ervaring met deze innovaties en daarom moet er eerst een pad worden gebaand.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We can and must fan that spark into a blaze of confidence, action and tangible results.
We kunnen en moeten dit sprankje aanwakkeren tot een vlam van vertrouwen, actie en tastbare resultaten.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
That success is a reflection of our work; it is a success which blazes the trail for the European institutions in general.
Dit succes is een afspiegeling van ons werk, het is een succes dat de weg wijst aan de Europese instellingen in het algemeen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The report is therefore blazing a trail for a new political method which other reports ought to follow.
Het verslag betreedt daarom het gebied van een nieuwe politieke methode en andere verslagen zullen moeten volgen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
With this vote, Europe is blazing a trail.
Met deze stemming plaatst Europa zich in de voorhoede.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
(FR) Mr President, the first precaution to be taken if we want to prevent a large-scale blaze is to stop playing with fire.
(FR) Mijnheer de Voorzitter, de eerste voorzorgsmaatregel die moet worden genomen als we een grootschalige brand willen voorkomen is op te houden met vuur te spelen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The information superhighway would blaze a trail towards a new social order.
De elektronische snelweg zou de weg banen naar een nieuwe sociale orde.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. flame: burn, flash, flare up, rage
2. fire: conflagration, flame, flash, burning, flare, holocaust, combustion
3. shine: glare, shimmer, flicker, gleam© dictionarist.com