arrangement in Engels

Uitspraak
n. arrangement, setting; order; organization

arrangement in Nederlands

Uitspraak
zn. schikking; afspraak; arrangement

Voorbeeldzinnen

Under the arrangements contained in the Treaties, the United Kingdom retains its border controls.
Overeenkomstig de Verdragen voert het Verenigd Koninkrijk nog altijd grenscontroles uit.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Measured by this yardstick there are a number of serious shortcomings in the new arrangements.
Wanneer deze maatstaven worden gehanteerd, blijkt de nieuwe overeenkomst tal van ernstige tekortkomingen te vertonen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Non-least-developed countries are likely to face considerable pressure to accept these arrangements.
Dat kan ertoe leiden dat ontwikkelingslanden die niet tot de allerarmste behoren, dit soort akkoorden min of meer krijgen opgedrongen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
However, we must also ask ourselves about our own democratic arrangements.
We moeten ons echter ook afvragen hoe we zelf met de democratie omgaan.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They cover the inclusion in the agreement of arrangements establishing a political dialogue with FYROM.
Zij behelzen de totstandbrenging van een politieke dialoog met FYROM, waarvoor in de overeenkomst voorzieningen zouden moeten worden opgenomen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We need to protect this type of arrangement and denounce other things.
Dat soort dingen moeten wij beschermen en de andere dingen moeten wij aan de kaak stellen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In its common position, the Council makes no mention of any arrangements.
De Raad heeft in zijn gemeenschappelijk standpunt geen regeling genoemd.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
If we are all in agreement, that is what the arrangement will be.
Als u daarmee instemt, zal het morgen in stemming worden gebracht.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
From the point of view of this Parliament, this type of arrangement cannot be allowed.
Vanuit het gezichtspunt van dit Parlement zijn dergelijke wanpraktijken ontoelaatbaar.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
My conclusion is that I should ideally like to see the old arrangement maintained, with different rules in different countries.
Mijn conclusie is dat ik de voorkeur geef aan handhaving van het oude systeem, met verschillende regels in verschillende landen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. overeenstemming: regeling, schikking, vergelijk
2. bewerking: instrumentatie, zetting


© dictionarist.com